Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų kalba ryšiams su visuomene (anglų k. - English for Public Relations)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Kalbos studijos

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti socialiai atsakingus specialistus, gebančius taisyklingai bendrauti profesijos anglų kalba raštu ir žodžiu, kūrybiškai spręsti lingvistines problemas ryšių su visuomene veikloje, savarankiškai ir (ar) bendradarbiaujant su kitais profesinės veiklos lauko atstovais koordinuoti vidinę bei išorinę organizacijos komunikaciją, plėsti ir palaikyti tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Studijų rezultatai: Baigę studijų programą absolventai: 1) supranta anglų kalbą kaip sistemą ir taisyklingai vartoja profesinę terminiją; 2) pažįsta studijuojamos kalbos šalis ir jų kalbinę, socialinę bei kultūrinę aplinką; 3) efektyviai vartoja profesijos anglų kalbą (C1 lygiu) ir antrąją užsienio kalbą (A2-B2 lygiais) raštu bei žodžiu; 4) supranta, kuria, referuoja ir (ar) redaguoja studijuojamos kalbos profesinio lauko tekstus; 5) identifikuoja ir analizuoja lingvistinius reiškinius ryšių su visuomene kontekste; 6) naudoja šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijas koordinuodama(s) organizacijos vidinę ir išorinę komunikaciją ; 7) geba įvardinti ir konstruktyviai spręsti profesinės veiklos problemas, pasitelkdama(s) reikalingus išteklius ir tinkamus metodus; 8) geba rinkti, analizuoti ir sisteminti medžiagą iš įvairių šaltinių, pasitelkdama(s) įvairias informacines technologijas ir bibliografinius išteklius; 9) geba aprašyti atlikto tyrimo rezultatus, juos viešai pristatyti ir apginti; 10) vadovaujasi profesinės etikos ir pilietiškumo principais bendraujant su suinteresuotų grupių atstovais ir sprendžiant

profesinės veiklos lauko problemas; 11) konstruktyviai dirba komandoje atlikdama(s) profesinės veiklos užduotis ir atsako už savo darbo kokybę; 12) palaiko ir plečia tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą; 13) geba savarankiškai ir atsakingai atlikti profesines veiklas laikantis etikos ir darnios visuomenės raidos principų; 14) siekia nuolatinio profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų procesas virtualizuojamas. Į studentus orientuotas jų savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentams kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą. Siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Per paskaitas siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijavimo pasiekimai visą semestrą vertinami per tarpinius atsiskaitymus (testus, individualias ir grupines užduotis ir jų pristatymus, projektus, praktinių ir savarankiškų darbų pristatymą ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų balų vidurkis. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginių studijų dalykai - 15 kreditų: Socialinė psichologija, Darnus vystymasis, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Profesijos lietuvių kalba. Studijų krypties dalykai - 126 kreditai: · studijų dalykai (87 kr.): Dabartinė anglų kalba, Anglų kalbos gramatika, Anglų kalbos fonetika, Kalbos mokslo pagrindai, Kalbos filosofija,

Verslo anglų kalba, Organizacijų komunikacija, Sociolingvistika, Anglų kalbos leksikologija ir stilistika, Vertimo teorija ir praktika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Tiriamasis darbas, Anglų kalba ryšiams su visuomene ir komunikacijai, Informacinio teksto rašymo metodika ir referavimas; · praktikos (30 kr.): Komunikacijos ir informacijos valdymo praktika, Profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika; · Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (9 kr.). Pasirenkami dalykai – 30 kreditų: II užsienio kalba, Informacijos ir medijų technologijos, Ryšiai su visuomene, Profesinė etika ir teisė, Informacinio teksto valdymas. Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr. Specializacijos: Studento pasirinkimai: Studentai turi teisę rinkti iš viso Kauno kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. II užsienio kalbą studentai gali rinktis iš kolegijos Kalbų centro siūlomų kalbų sąrašo (16 kalbų). Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa yra orientuota į profesinės anglų kalbos studijas, kurios sudaro palankias sąlygas tapti tam tikros kalbinės srities specialistu. Studentai praktiką atlieka įvairaus tipo įmonėse: žiniasklaidos kanaluose, kultūros ir socialinių paslaugų centrų, gamybos įmonių komunikacijos ir informacijos tarnybose. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai geba rengti informacijos ir komunikacijos produktus gimtąja bei anglų kalba, išmano vadybos pricipus, tad gali dirbti Lietuvos ir užsienio įmonių viešųjų ryšių, rinkodaros tarnybose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai turi teisę tęsti antrosios pakopos studijas aukštosiose

mokyklose jų nustatyta tvarka. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023 m. balandžio 24 d.