Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos paveldas (anglų k. - European Heritage)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Paveldo studijos

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, baltarusių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6123

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

EHU_Europos paveldas_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121NX076

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, gebančius dirbti paveldo srityje (paveldo pažinimas, viešinimas, išsaugojimas, panaudojimas visuomenės reikmėms, išsaugojimas ateities kartoms).

Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
1. Gebės naudotis skirtingais paveldo tyrimų metodais, vertinti tyrimų patikimumą, taikant įvairius informacijos paieškos būdus, bibliografinius, archyvinius, muziejinius resursus, „gyvosios istorijos“ liudijimus ir pan.
2. Gebės savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus: formuluoti tikslus, uždavinius, naudoti reikiamus tyrimo metodus, vertinti gautų tyrimo duomenų patikimumą, atlikti duomenų analizę, pateikti ir argumentuoti praktinius probleminių klausimų sprendimo būdus, remiantis tyrimų rezultatais.
3. Gebės suprasti ir kritiškai vertinti dabarties įvykių sąsajas su praeitimi, nustatyti įvairių paveldo reiškinių ir procesų istorines prielaidas ir jų pasekmes dabartyje (priežastinius ryšius).
4. Gebės priimti sprendimus ir veikti vertinant, viešinant ir išsaugant paveldą bei pritaikant paveldą dabarties bei ateities visuomenės poreikiams.
5. Gebės interpretuoti, valdyti bei administruoti su paveldu susijusius objektus bei įtakoti socialinius procesus įveiklinant paveldą.
6. Gebės argumentuotai perteikti įvairiai auditorijai studijuotos paveldo srities žinias, sklandžiai komunikuoti žodžiu ir raštu.
7. Gebės kritiškai, kūrybiškai reaguoti į profesinėje veikloje kylančias situacijas, įvertinti situaciją ir priimti sprendimus profesinėje veikloje.
8. Gebės savarankiškai studijuoti savo profesinės veiklos ir studijų srityse, organizuoti ir planuoti mokymosi procesą, pastoviai gerinti savo profesines kompetencijas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programą numatoma vykdyti, vadovaujantis šiuolaikine studijų paradigma, kai centrinis ir aktyvusis studijų proceso veikėjas yra studentas, o studijos orientuotos į savarankišką, patirtinę, refleksyvią jo veiklą. Todėl numatoma naudoti įvairius studijų metodus ir formas (atvejų analizė, baigiamasis darbas, bendri darbų aptarimas, darbų aplankas (portfolio), debatai, diskusija, grupinės užduotys, individualios konsultacijos, individualios užduotys, informacijos paieškos užduotis, kolektyvinės užduotys, kūrybinės dirbtuvės, literatūros/šaltinių apžvalgos analizė, meninių problemų formulavimas ir sprendinių paieška, minčių, idėjų, koncepcijų žemėlapio sudarymas, minčių lietus, natūros studijos, paskaita, peržiūra, praktikų užduotys, pratybos, probleminis mokymas, problemų sprendimo užduotys, projektas, seminaras, vaidmenų žaidimai, referatas, refleksija, technologinių inovacijų pritaikymo kūryboje galimybių tyrimas, pažintinės išvykos, kūrybinės ekspedicijos ir t.t.).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo metodai, numatomi programoje, derės su studijų metodais: tai rašto darbai, projektų ir individualių darbų ataskaitos, kompetencijų aplanko į(si)vertinimas, kolegialus vertinimas, esė, individualių ir grupinių pateikčių, dalyvavimo diskusijoje, debatuose vertinimas, ugdomosios veiklos aprašo vertinimas, e-erdvėje surastos informacijos pristatymo ir analizės vertinimas, ugdymo idėjų interpretacijos vertinimas, kūrybinių užduočių vertinimas, praktikos aplankų vertinimas ir kt. Studijų vertinimo metodai yra susieti su mokymo metodais. Taikomas dešimtbalis kriterinis kaupiamasis vertinimas (tarpiniai atsiskaitymai, testai, egzaminas, kiti metodai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalies apimtis - 54 kreditai; Studijų krypties dalykai – 156 kreditai; Praktikų veiklos apimtis – 18 kreditų; Baigiamojo darbo rengimas ir vertinimas- 18 kreditų; Pasirenkamų dalykų apimtis – 12 kreditų.
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Europos Intelektuali tradicija, Kultūros paveldo industrijos, Kultūros paveldo teorijos, Kultūros paveldo aktualizavimas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkami dalykai (12 ECTS). Studentams yra siūloma laisvai rinktis studijų dalykus anglų ir rusų kalbomis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Menų studijų krypčių programos yra specifinės tuo, kad šalia pagrindinių meninės veiklos įgūdžių ir analitinių įgūdžių, būtinų šiuolaikinio meno tendencijų analizei, studentai turi suprasti ir šiuolaikinės meno rinkos aktualijas, ir turėti šiai rinkai būtinas kompetencijas. Todėl studijų programos Europos paveldas kokybės užtikrinimo klausimų sprendime dalyvaus ir socialiniai partneriai
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Paveldo studijų programų absolventai gali eiti įvairias pareigas kultūros paveldo, mokslo, kultūros, meno, švietimo, žiniasklaidos, kultūros ir meno politikos, verslo, turizmo, kultūrinių ir kūrybinių industrijų ar kitose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.