Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų inžinerija (anglų k. - Information Systems Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Studijų krypties šaka

Informacinių sistemų inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti magistrus suteikiant platų spektrą informacinių sistemų inžinerijos žinių ir išugdant gebėjimus sistemiškai analizuoti įvairių organizacijų ir individualių asmenų informacinius poreikius, kurti, diegti ir atnaujinti kompiuterizuotas informacijos sistemas, efektyviai panaudojant modernias informacines technologijas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 suprasti informacinių sistemų inžinerijos esmines sąvokas, faktus, principus ir teorijas
A2 suprasti informacinių sistemų inžinerijos srities įvairovę ir naujausius pasiekimus
Inžinerinė analizė:
B1 gebėti analizuoti, modeliuoti ir įvertinti organizacijos veiklos procesus iš informacinių sistemų kūrimo perspektyvos
B2 gebėti taikyti įvairius informacinių sistemų analizės metodus
B3 suprasti informacinių sistemų naudotojų problemas, gebėti identifikuoti, analizuoti, ir specifikuoti naudotojų reikalavimus
B4 gebėti valdyti informacinių sistemų kūrimo projektus, identifikuoti, analizuoti, vertinti ir spręsti jų valdymo problemas
B5 gebėti identifikuoti, analizuoti ir suprasti su informacinių sistemų kūrimu susijusias netipines problemas
Inžinerinis projektavimas:
C1 gebėti taikyti įvairius informacinių sistemų projektavimo metodus
C2 gebėti taikyti žinių, metaduomenų ir informacijos saugos inžinerijos metodus
C3 gebėti kurti ir plėtoti įvairius artefaktus (modelius, metodus, įrankius) informacinių sistemų inžinerijos problemoms spręsti
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 gebėti planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus
D2 gebėti identifikuoti, surasti ir įvertinti informacinių sistemų inžinerijai reikalingą informaciją, naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius
D3 gebėti efektyviai taikyti įvairius informacinių sistemų testavimo ir vertinimo metodus
D4 gebėti formalizuoti, apibendrinti, glaustai pristatyti ir išaiškinti įvairiems klausytojams sprendžiamos problemos kokybinius ir kiekybinius aspektus, galimus sprendimo būdus, savo tyrimo rezultatus
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 gebėti praktiškai taikyti įvairius kompiuterizuotus modeliais grindžiamos informacinių sistemų analizės ir projektavimo įrankius
E2 gebėti pasirinkti ir taikyti įvairias informacinių sistemų programinės įrangos kūrimo technologijas
E3 gebėti taikyti įvairius informacinių sistemų projektų valdymo įrankius
E4 gebėti taikyti skirtingų studijų krypčių žinias daugialypėms inžinerinėms problemoms spręsti
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 gebėti sistemingai mąstyti analizuojant įvairias situacijas, sprendžiant problemas ir uždavinius
F2 gebėti kūrybiškai taikyti įgytas žinias
F3 gebėti dirbti individualiai su minimalia pagalba, organizuoti savo darbą ir laiką
F4 gebėti efektyviai dirbti grupėje, valdyti komandą ir kolektyviai veikti
F5 gebėti suprasti informacinių sistemų inžinerijos sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, jų sąsajas su ekonominiais aspektais

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Daugelyje studijų dalykų skaitomos paskaitos, vedamos pratybos arba laboratoriniai darbai. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse. Vienuose dalykuose akcentuojamas projektinis darbas, kituose individualus.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant programos dalykus įvertinami kai atsiskaitoma už semestro praktinius darbus ir/arba laikant egzaminą.
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji informacinių sistemų inžinerijos magistrai studijuoja: informacinių sistemų reikalavimų analizę ir specifikavimą, informacinių sistemų projektų vadybos technologijas, įmonių veiklos analizę ir modeliavimą, informacijos sistemų inžinerijos metodus, informacinių sistemų saugos metodus, žinių inžineriją ir sprendimų išvedimą bei kitus dalykus.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
24 kreditai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių informacinių sistemų inžinerijos žinių, išmano organizacijų veiklos procesų analizės metodus ir įrankius, įvairias informacinių sistemų analizės ir kūrimo paradigmas, metodus ir įrankius bei geba juos taikyti. Geba parengti informacinės sistemos reikalavimų ir informacinę sistemą realizuojančios programinės įrangos projektines specifikacijas, integruoti duomenis bei informacines sistemas, analizuoti metaduomenis ir metamodelius, atlikti taikomuosius tyrimus, taip pat, taikydamas kompleksinius kriterijus, įvertinti, priimti ir įgyvendinti sprendimus, reikalingus informacinėms sistemoms kurti, eksploatuoti ir plėtoti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, informacinių sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti Informatikos arba Informatikos inžinerijos mokslų srities (krypties) doktorantūros studijų programose.