Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas medicinoje (anglų k. - Social work in medicine)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Socialinio ir medicininio požiūrio integracija, siekiant įgyvendinti paciento centrinį pagalbos modelį. Jeigu būsimi medikai rengiami greitai ir veiksmingai padėti pacientui, tai būsimi socialiniai darbuotojai mokomi padėti pacientui ir jo šeimai „savo greičiu“ suvokti sveikatos sutrikimo sukeltus pokyčius, dalyvauti pagalbos procese, daryti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Socialinio darbo medicinoje studijos pagrįstos daugiadalykinio bendradarbiavimo ir komandinio darbo principais.
Studijų rezultatai:
Rengiami specialistai, gebantys atpažinti ir vertinti asmens, šeimos, bendruomenės socialinius poreikius; planuoti ir teikti profesionalią socialinę pagalbą bendradarbiaujant sveikatos priežiūros specialistų komandoje; gebantys kritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti kuriant sveikatai palankią aplinką konkrečioje organizacijoje ir bendruomenėje. Baigusieji studijų programą gebės vertinti socialinio darbo proceso veiksmingumą, reflektuoti savąją profesinę praktiką, tobulinti ir plėtoti socialinio darbo veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, atvejų analizė, praktinės užduotys, darbas grupėse ir individualiai, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dešimtbalė sistema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai. Profesinė kalba, humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindai (filosofija, etika, kultūrinė antropologija, sociologija), visuomenės sveikatos pagrindai, slaugos pagrindai ir pirmoji pagalba, pasirenkamas dalykas.
Studijų programos pagrindų dalykai: komunikacijos su asmenimis, turinčiais specialiųjų poreikių, pagrindai, civilinės ir darbo teisės pagrindai, raidos psichologija, žmonių santykiai, socialinės pagalbos sistema, traumų ir krizių psichologija, socialinė reabilitacija, interprofesinis komandos darbas, mokslinių tyrimų metodologija I, kursinis darbas, sveikatos priežiūros valdymas ir kokybė, mokslinių tyrimų metodologija II, pasirenkami dalykai.
Specialaus lavinimo dalykai: įvadas į socialinį darbą ir praktika I, socialinio darbo teorijos ir modeliai I, socialinio darbo praktika, socialinio darbo teorijos ir modeliai II, socialinis darbas su individu, interviu vedimo praktikumas, integrali pagalba asmenims su proto negalia, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, socialinis darbas su šeima (multiprobleminė šeima, vaiko gerovės sistema, socialinė ir šeimos teisė), socialinis darbas psichiatrijoje, socialinis darbas paliatyvioje pagalboje, socialinis dabar su grupe, socialinis darbas su senyvo amžiaus žmonėmis, socialinis darbas bendruomenėje, socialinis dabar organizacijoje, socialinė politika ir žmogaus teisės, socialinio darbo vertybės ir etika, baigiamasis darbas, pasirenkamieji dalykai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę rinktis pasirenkamuosius dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vadovaujama ir palydima praktika nuo pirmojo semestro. Studentas individualiai ir grupėse yra palydimas profesionalių supervizorių visos praktikos metu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai dirba: ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos centruose, sanatorijose, socialinės globos ir paramos įstaigose, psichosocialinio konsultavimo tarnybose, bendruomenių centruose, nevyriausybinėse ir tarptautinėse paramos organizacijose, savivaldybių padaliniuose ir seniūnijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros, doktorantūros studijos.