Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga (anglų k. - Technologies of Information Systems and Cyber Security)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kompetentingus informatikos mokslų profesinį bakalaurą įgijusius specialistus, gebančius kurti ir palaikyti aukštą organizacijų informacinių sistemų lygį, atpažinti kibernetinės saugos problemas ir jas spręsti, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, kurti, aptarnauti ir administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės prekybos sistemas privačioje arba valstybinėje organizacijoje; išugdyti kūrybiškai mąstantį specialistą, mokantį bendrauti, dirbti komandoje, atsakyti už savo veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
Būsimieji absolventai žinos ir taikys:
Žinos naujausias kibernetinės saugos technologijas, jų struktūrą bei saugos vertinimo metodikas bei gebės žinias pritaikyti; Diegs programinę įrangą ir atliks jos priežiūrą; Atliks kompiuterių diagnostiką, šalins kompiuterių bei išorinių įrengimų darbo sutrikimus; Įrengs ir eksploatuos vietinį kompiuterių tinklą bei šalins šio tinklo darbo sutrikimų priežastis; Užtikrins duomenų vientisumą ir saugumą vietiniame kompiuterių tinkle.
Gebės:
Analizuos įmonės veiklą, procesus, identifikuos vartotojo poreikius ir nustatys reikalavimus saugiai informacinei sistemai; Įvertins informacinių technologijų poreikį bei panaudojimo organizacijoje galimybes; Parinks optimalią informacinės sistemos techninės įrangos konfigūraciją; Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltinius.
Mokės:
Parengs duomenų bazės projektą, tenkinantį įmonės veiklą; Projektuos internetinius saitynus, kurs jų prototipus; Taikys algoritmavimo ir programavimo konstrukcijas realiems uždaviniams spręsti; Taikys šiuolaikines sistemų integracijai tinkamas programavimo kalbas ir technologijas; Pritaikys Web servisų paslaugas reikiamai informacijai pateikti, naudojant tam skirtas programines priemones; Kurs ir realizuos vartotojo poreikius atitinkančius programinius sprendimus; Naudos tekstinės, skaitinės, grafinės, vaizdo bei garso informacijos apdorojimo technologijas; Naudos automatizuoto konstravimo ir dokumentavimo įrankius; Atpažins informacijos sistemų ir kompiuterių tinklų kibernetinės saugos problemas ir parengs pasiūlymus jų sprendimui.
Gebės spręsti taikomųjų sričių uždavinius, įvertindami technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą; Gebės spręsti inžinerinius uždavinius dirbant komandoje; Gebės analitiškai, kritiškai bei savarankiškai mąstyti, gebės spręsti problemas ir priims loginius sprendimus; Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą naujausią informaciją, supras mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas.
Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinių sistemų technologijų studijų programą sudaro šios dalys:
Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (Taikomoji matematika, Studijų įvadas ir profesinė etika, Specialybės užsienio kalba).
Studijų krypties dalykai –96 kr. (Kibernetinės saugos pagrindai, Programavimas, Interneto technologijos, Fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Diskrečioji matematika, Operacinės sistemos ir jų sauga, Elektrotechnika, Programavimas PHP, Kompiuterių tinklai ir jų sauga, Multimedija technologijos, Objektinis programavimas, Informacinės sistemos ir duomenų bazės,
Kibernetinis saugumas ir kriptografija, Programų sistemų inžinerija, Komponentinės technologijos informacinėse sistemose, Sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas, Projektų valdymo sistemos, Žmonių sauga)
Profesinės veiklos praktikos - 30 kr. (Pažintinė praktika, Programavimo praktika, Kompiuterių tinklų ir kibernetinės saugos praktika, Baigiamoji praktika)
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai-21 kr.:
Alternatyvus pasirinkimas I (interneto sistemų programavimas, Įterptinės sistemos)
Alternatyvus pasirinkimas II (IT paslaugų valdymas pagal ITIL standartą, verslo projektų informacinės technologijos, Geografinės IS)
Alternatyvus pasirinkimas III (Aplikacijų kūrimas mobiliesiems įrenginiams, Interaktyvūs multimedijų komponentai)
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali rinktis iš pateikiamo sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių sistemų inžinieriais įvairiose verslo, privačiose arba valstybinėse organizacijose, taip pat projektų vadovais, padalinio vadovais, informacinių sistemų kūrėjais, duomenų bazių administratoriais, kompiuterinių tinklų administratoriais, informacinių sistemų saugumo valdymo specialistais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas.