Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kraštovaizdžio dizainas (anglų k. - Landscape Design)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Sodininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121IX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450812

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos pagrindinis tikslas – rengti visapusiškus aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo specialistus, turinčius gamtinės aplinkos elementų ir kraštovaizdžio formavimo technologijų bei erdvių formavimo meno žinių, gebančius taikyti erdvių formavimo dėsnius planuojant, pritaikant arba pertvarkant kraštovaizdį ir gamtinės aplinkos elementus pagal visuomenės reikmes, išlaikyti žmogaus kuriamų dirbtinių elementų ir gamtos pusiausvyrą, kūrybiškai organizuoti želdininkystės verslą, vadovauti želdynų tvarkymui.
Pirmasis dalinis tikslas - suteikti visuomenės raidos žinių ir diegti profesinių vertybių sampratą, ugdyti socialinę atsakomybę, skiepyti darnios plėtros principus, gamtinės ir kultūrinės bei socialinės aplinkos vertinimo gebėjimus, tai siejant su kraštovaizdžio architektūros raidos tendencijomis.
Antrasis dalinis tikslas - suteikti gamtinės aplinkos elementų ir kraštovaizdžio formavimo technologijų žinių, ugdyti racionalaus gamtos išteklių naudojimo, kraštovaizdžio planavimo ir tvarkymo, želdininkystės verslo organizavimo gebėjimus.
Trečiasis dalinis tikslas - suteikti erdvių formavimo meno, kraštovaizdžio architektūros istorijos ir teorijos žinių, ugdyti želdynų projektavimo gebėjimus taikant meninio darnumo dėsnius, kuriant skirtingos apimties ir mastelio žmonių gyvenamąsias erdves.
Studijų rezultatai (specialieji studijų rezultatai):
1. Gebės apibūdinti ir vertinti besikeičiančią gamtinę, kultūrinę ir socialinę aplinką, apibrėžti šias sritis transformuojančius veiksnius, suvokti visuomenės poreikius;
2. Gebės atskleisti etines ir profesines vertybines nuostatas bei visuomenės raidos ir komunikacijos sričių žinias profesinėje veikloje;
3. Gebės analizuoti, vertinti ir formuoti kraštovaizdį;
4. Pažins ir apibūdins želdynams tinkamus augalus, apžvelgs ir formuos jų augimo sąlygas, gebės juos panaudoti želdynuose;
5. Gebės derinti kultūrines ir gamtines sistemas, spręsti kraštovaizdžio teritorinių vienetų integracijos klausimus;
6. Gebės parinkti mokslinių tyrimų metodus gamtos procesams suprasti ir analizuoti, jų tarpusavio sąveikos ypatumams tirti;
7. Gebės apibūdinti inžinerinius objektus, taikyti įvairias medžiagas, metodus, technologijas, naudotis projektine dokumentacija, mokėti administruoti;
8. Gebės pasiūlyti gamtinės aplinkos gerinimo ir rekultivacijos priemones, organizuoti želdininkystės verslą racionaliai naudojant gamtos išteklius;
9. Apibūdins kultūrinės formos istoriją, žinos ir mokės paaiškinti želdynų tipologiją, suvoks projektavimą kaip socialinio meno sritį;
10. Žinos kraštovaizdžio planavimo ir projektavimo teoriją bei metodus;
11. Gebės spręsti erdvių formavimo uždavinius planuojant, projektuojant ir tvarkant kraštovaizdį, taikyti teritorijų tvarkymą reglamentuojančius dokumentus;
12. Gebės taikyti meninio darnumo dėsnius kuriant skirtingos apimties ir mastelio žmonių gyvenamąsias erdves.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, seminarai, ekskursijos, projektavimas, laboratoriniai darbai, pratybos, mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktika, konsultacijos, savarankiškų darbų gynimas, autorinis atliktų kompozicijų pristatymas, egzaminų ir įskaitų laikymas, baigiamųjų darbų gynimas.
Studentų savarankišką darbą (mokymąsi) sudaro pasirengimas seminarams, laboratoriniams darbams, kontroliniams darbams ir egzaminams, savarankiškos literatūros studijos, individualių ir grupinių savarankiškų užduočių atlikimas, referatų, kursinių, projektų, baigiamojo darbo rengimas.
Dalykų studijose taikomi mokymo metodai, kurie yra orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę: debatai, diskusija, minčių lietus, minčių žemėlapis, ekspertų metodas, studentų prezentacijų metodas, darbas porose, darbas grupėse, atvejo studija, realių problemų sprendimas studentų projektuose, įžvalgų bei plėtros scenarijų kūrimas, praktikos darbo vietose ir kt. Paskaitos planuojamos taip, kad studentai aktyviau juose dalyvautų: paskaitų metu įvedamos kai kurios veiklos; dalį medžiagos studentai pasiskaito prieš paskaitas; studentai kai kuriuos temų klausimus parengia ir pristatyto savarankiškai; paskaitų ir pratybų metu studentai įtraukiami į diskusijas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Galutinis dalyko studijų atsiskaitymas – egzaminas. Egzaminai laikomi raštu arba žodžiu. Iki egzaminų sesijos studentai privalo atsiskaityti už laboratorinius, kontrolinius, pratybų darbus, kursinius projektus ir kitas savarankiško darbo formas. Egzamino vertinimas sudaro 50-60 % galutinio vertinimo rezultato. Kitą dalį sudaro kontrolinių, laboratorinių, praktinių, kursinių projektų, individualių užduočių arba kitų darbų įvertinimas.
Studijų dalykų rezultatų vertinimo metodai parenkami taip, kad būtų objektyviai patikrinti studentų pasiekimai pagal dalyko studijų rezultatus ir vadovaujamasi jų vertinimo kriterijais. Taikomi tokie studijų dalykų rezultatų vertinimo metodai: probleminiai klausimai, testai, trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai, klausimai, į kuriuos atsakoma atvirai naudojantis literatūros šaltiniais, žodiniai klausimai, individualaus pranešimo pateikimas, komandos (grupelės) parengto pranešimo pateikimas, stendinis pranešimas, referatas, probleminė užduotis, laboratorinių ar praktinių darbų rezultatų pateikimas, ekskursijų ataskaitos vertinimas, savarankiškų studijų dienoraščio vertinimas, darbdavio atsiliepimas ir praktikos ataskaitos vertinimas, mokomosios praktikos rezultatų pateikimas, įvairių projektų pateikimas, pratybų aplanko vertinimas, įvairių darbų recenzijos.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai rinksis du studijų dalykus (iš viso 8 kreditus) iš šių pasirankamų dalykų grupių (po vieną studijų dalyką iš kiekvienos grupės):
Studijų krypties alternatyva 1: Arboristika, Rekreacinė miškininkystė.
Studijų krypties alternatyva 2: Aplinkos psichologija ir sociologija, Pastatų želdinimo technologija, Pastatų ir įrenginių tipologija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Universiteto studentai turi galimybę studijuoti atskirus dalykus užsienyje pagal ERASMUS programą