Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grožio terapija (anglų k. - Beauty therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

PK_Grožio terapija_K_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531GX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti grožio terapijos specialistus, gebančius savarankiškai ir komandoje teikti kosmetologines paslaugas grožio, sveikatinimo ir sveikatingumo srityse.
Studijų rezultatai:
- Žinos klientų estetinių poreikių vertinimo kriterijus ir metodus, grožio paslaugų kokybės vertinimo principus.
- Gebės atlikti taikomuosius veiklos tyrimus ir jų rezultatus panaudoti profesinės veiklos tobulinimui.
- Gebės taikyti darbo saugos ir higienos reikalavimus, žinos grožio ir sveikatingumo paslaugų reguliavimo teisinius principus.
- Gebės parinkti ir taikyti kosmetikos medžiagas, įrangą ir priemones kosmetinėms procedūroms atlikti.
- Gebės sudaryti individualų kosmetinės priežiūros planą ir
- atlikti procedūras pagal kliento poreikius.
- Gebės dirbti autonomiškai ir komandoje su kitų sričių specialistais.
- Gebės reklamuoti ir platinti kosmetikos gaminius, vykdyti švietėjišką veiklą.
- Gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti grožio paslaugų verslą.
- Gebės tirti, analizuoti ir apibendrinti praktinę patirtį profesinėje veikloje ir nuolatos mokytis prisitaikant prie pokyčių
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, kosmetines priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojami dalykai: Saugus darbas ir civilinė sauga; Profesinės kalbos kultūra; Sociologija; Profesinė užsienio kalba; Profesinė etika ir bendravimo psichologija; Anatomija, fiziologija ir citologija; Mikrobiologija ir higiena; Kosmetinė chemija ir medžiagotyra; Bendroji kosmetologija ir kosmetinė diagnostika; Odos ir infekcinės ligos; Kosmetologinė aparatūra ir įranga; Pirmoji medicinos pagalba; Masažas; Kosmetinės procedūros; Dekoratyvinės kosmetikos procedūros; Rankų ir pėdų priežiūros procedūros; SPA filosofija ir aromaterapija ir kt.
Praktikos: Kosmetikos gaminių konsultavimo praktika; Kūno priežiūros procedūrų praktika; Baigiamoji praktika ir supervizija. Praktikoms skirti 33 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
15 kreditų studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti grožio terapijos specialistais kosmetikos kabinetuose, grožio salonuose, SPA ir sveikatingumo centruose, grimuotojais kino ir foto studijose, kurti specializuotas individualias įmones, dirbti konsultantais kosmetikos parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.
Pabaigę studijas absolventai galės teikti grožio ir sveikatingumo paslaugas, neįgis teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.