Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinė verslo teisė (anglų k. - International Business Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos teisinės kvalifikacijos specialiųjų tarptautinės verslo teisės žinių turinčius teisės specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias tarptautinio verslo teisinio reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas teisės klausimais, turinčiais tarptautinį elementą, ir galinčius pasitelkus profesinį mąstymą, integralų mokslinį ir teisinį žinojimą, išmanant tarptautinės teisės principus, tarptautinėse rinkose vyraujančias konkurencijos taisykles, savarankiškai ir aktyviai plėtoti tarptautinį verslą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir verslo įmonių vertę tarptautiniu mastu.
Studijų rezultatai:
1. Studentai turi įgyti fundamentalias teisės žinias, suprasti naujausias tarptautinės verslo teisės raidos tendencijas bei verslo teisės poveikį ekonomikai
2. Studentai turi suprasti ekonomikos, tarptautinės viešosios ir privatinės teisės teoriją ir dėsnius, mokėti analizuoti tarptautinio verslo reiškinius.
3. Studentai turi gebėti plėtoti įvairias tarptautinės verslo teisės sritis
4. Studentai turi gebėti savarankiškai ir efektyviai priimti konkrečius teisinius sprendimus atsižvelgdami į greitai kintantį daugiaaspektį tarptautinio verslo kontekstą, naujausias verslo ir teisinės raidos tendencijas
5. Studentai turi gebėti skleisti ir tikslingai komunikuoti tarptautinės verslo teisės žinias įvairiose aplinkose
6. Studentai turi gebėti savarankiškai spręsti įvairias tarptautinio verslo problemas, inicijuoti ir įgyvendinti idėjas, projektus, veikti svarbiausiose verslo įmonės valdymo srityse
7. Studentai turi gebėti integruoti tarptautinės verslo teisės informaciją į komercinę bei ekonominę prasmę turinčią visumą
8. Studentai turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją tarptautinės verslo teisės srityje
9. Studentai turi gebėti aiškiai formuluoti tarptautinės verslo teisės idėjas atskirų koncepcijų sankirtoje, dirbti multikultūrinėse aplinkose ir sudėtinguose socialiniuose kontekstuose, naudoti komunikacijos priemones, metodus ir skirtingus kanalus, taip pat veikti socialiniuose tinkluose, derinant valdžios, piliečių ir verslo interesus
10. Studentai turi įgyti ir taikyti analitinio, kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, įgalinančius sėkmingai veikti įvairiose tarptautinės verslo teisės srityse.
11. Studentai turi gebėti savarankiškai tobulėti sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius
12. Studentai, panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, turi gebėti adaptuotis prie kintančios tarptautinės verslo teisės aplinkos
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai pirmoji tokio pobūdžio studijų programa, nes Lietuvoje šiuo metu nei viename universitete neparengta ir nevykdoma jokia specializuota pirmosios pakopos verslo teisės studijų programa. Ši programų nuo kitų skiriasi siūlomų studijuoti dalykų specifika (specializuoti dalykai), konceptualumu, kokybiniu šuoliu nuo tradicinio požiūrio į teisę kaip nacionalinio identiteto dalį, iki požiūrio į teisę, visų pirma, kaip tarptautinėse bendruomenėse susiformavusių pamatinių nuostatų sistemą, kuria būtina vadovautis tarptautiniame versle, kad jis tinkamai funkcionuotų. Siūlomoje studijų programoje orientuojamasi ne tik ir ne tiek į valdymą valstybės viduje, bet į tarptautinio verslo plėtrą, kuriai turi pasitarnauti integruotas požiūris į socialinius mokslus, gilus specifinių teisės šakų išmanymas ir profesionalus jos taikymas.