Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaikystės pedagogika (anglų k. - Childhood Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Pedagoginė specializacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2023-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Vaikystes pedagogika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121MX065

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450113

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti pedagogą, gebantį kūrybiškai veikti savo profesijos lauke, vadovaujantis naujausiais mokslo pasiekimais, inovatyviomis technologijomis ir pasirengusį kokybiškai ugdyti vaikus dirbant pagal pasirinktą specializaciją (Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba Pradinio ugdymo pedagogikos).
Studijų rezultatai:
1.1 Žinoti ir suprasti ugdymo mokslų teorinius (filosofinius, istorinius, psichologinius, vadybinius, socialinius, tarpkultūrinius), vaikystės pedagogikos aspektus, jais remiantis analizuoti ir vertinti ugdymo problematiką.
1.2 Turėti žinių apie vaikų fizinės, kognityvinės, socialinės ir emocinės bei specialiųjų ugdymosi poreikių raidos ypatumus ir gebėti šias žinias taikyti pedagoginėje praktikoje
2.1 Žinoti skirtingas tyrimų metodologijas, laikantis tyrėjo etikos, gebėti teoriškai ir empiriškai, laikantis tyrėjo etikos, analizuoti pasirinktą vaikystės pedagogikos (formalaus ir/ar neformalaus ugdymo) problemą, atlikti pedagoginės veiklos tyrimą ir viešai pristatyti tyrimo rezultatus.
2.2 Gebėti rinkti informaciją apie tam tikro amžiaus (ikimokyklinio ar pradinio ugdymo) vaikų mokymąsi ir pažangą iš įvairių šaltinių, analizuoti, interpretuoti, kritiškai įvertinti gautus tyrimo rezultatus, jais remiantis formuluoti išvadas.
3.1 Gebėti perteikti informaciją, idėjas, problemas ir jų sprendimus, susijusius su vaikų ugdymu, sakytine ir rašytine forma specialistų ir ne specialistų auditorijai
3.2 Gebėti efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, švietimo pagalbos specialistais, vaikų tėvais, atsižvelgiant į asmens ir grupės raidos lygį, kultūrinį kontekstą
3.3 Gebėti dirbti tarpdalykinėje grupėje ir (ar) komandoje, koordinuoti projektinę veiklą įvairiose besimokančiųjų amžiaus grupėse ir ugdymosi aplinkose
4.1 Gebėti įgyti mokymosi ir savimokos įgūdžių, būtinų autonomiškai organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje, numatyti profesinio tobulėjimo perspektyvas
4.2 Užtikrinti visiems besimokantiesiems galimybes tobulėti, kritiškai ir kūrybiškai remiantis iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie vaikų mokymąsi ir pažangą
4.3 Gebėti prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus ugdant toleranciją kitoniškumui, tautos kultūrinio paveldo puoselėjimą, įvertinti jų poveikį ir padarinius žmogiškųjų vertybių, pagarbos žmogui, darnos, pilietiškumo, socialinės atsakomybės, įsipareigojimų ir aplinkosaugos aspektais
4.4 Gebėti analizuoti, kritiškai reflektuoti ir vertinti savo veiklą įvairiuose švietimo ir ugdymo kontekstuose: vertinant valstybės politiką, analizuojant situacijas ugdymo institucijoje, klasėje, individualiai sąveikaujant su besimokančiuoju.
Specialieji gebėjimai
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika
5.1 Gebėti kūrybiškai integruoti mokslo ir didaktikos žinias kuriant integruotą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį bei planuoti, organizuoti, vertinti vaikų ugdymo procesą ir pasiekimus.
5.2 Gebėti individualizuoti ugdymo veiklas pagal vaikų amžiaus tarpsnius ir skirtingus poreikius, pritaikant jas kiekvieno sėkmingam (pažinimo, komunikavimo, socialinio, meninio, sveikatos kompetencijų pradmenų) ugdymui.
5.3 Gebėti tikslingai taikyti inovatyvias ankstyvojo vaikų ugdymo strategijas ir technologijas organizuojant ugdymo veiklas ir aplinkas.
5.4 Gebėti savarankiškai parengti ir įgyvendinti įvairias ankstyvojo amžiaus vaikų užimtumo ir neinstitucinės edukacijos programas
5.5 Gebėti reflektuoti ir tobulinti savo edukacinę veiklą ir teikti švietimo pagalbą atsižvelgiant į veiklos tyrimo rezultatus bei švietimo ir sociokultūrinius pokyčius
Specialieji gebėjimai
Pradinio ugdymo pedagogika
6.1 Gebėti kūrybiškai integruoti mokomųjų dalykų mokslo ir didaktikos žinias ir kurti integruotą priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinį bei planuoti, organizuoti, vertinti mokinių ugdymo procesą ir jų pasiekimus.
6.2 Gebėti individualizuoti ugdymo veiklas pagal mokinių poreikius, pritaikant jas kiekvieno vaiko sėkmingam motyvuojančiam ugdymui, kurti kiekvienam vaikui draugišką ir saugią mokymosi aplinką, dialogu ir bendradarbiavimu grįstą mokymosi kultūrą.
6.3 Gebėti tikslingai taikyti inovatyvias mokymo ir mokymosi strategijas ir technologijas organizuojant pradinių klasių mokinių ugdymo veiklas ir aplinką, ugdant jų informacinį ir skaitmeninį raštingumą bei žinių komunikavimo kultūrą.
6.4 Gebėti savarankiškai parengti ir įgyvendinti įvairias užmokyklinės ir viešosios edukacijos programas ir projektus, skirtus pradinių klasių mokinių ugdymui.
6.5 Gebėti reflektuoti ir tobulinti savo profesinę veiklą ir teikti švietimo pagalbą, atsižvelgiant į veiklos tyrimo rezultatus bei švietimo ir sociokultūrinius pokyčius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių audra, esė, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių pedagoginių veiklų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, pedagoginės praktinės veiklos stebėjimas, asistavimas, pranešimai, projektai, aplanko metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: atliktų individualių ir grupinių savarankiškų užduočių (pamokų, ir kitų veiklų planų), projektų pristatymas, testavimas, esė, pranešimai, aplanko metodas, atsakymai į klausimus raštu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, savirefleksija, praktikos (savi)refleksija, įsivertinimas, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pedagoginių studijų modulis (60 kr.), apimantis pedagoginę praktiką (30 kr.)
Specializacijos modulis (90 kr.) (Ikimokyklinio ugdymo pedagogika arba Pradinio ugdymo pedagogika)
Kitų universiteto nustatytų privalomųjų
(35 kr.) ir studento pasirenkamųjų (25 kr.) dalykų moduliai (60 kr.)
Bendrųjų universitetinių studijų modulis (pasirenkamieji dalykai) (15 kr.)
Bakalauro darbas (15 kr.), integruojantis Pedagoginių studijų baigiamąjį darbą (3 kr.)
Specializacijos:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika arba Pradinio ugdymo pedagogika
Studento pasirinkimai:
Rudens semestruose (10 kreditų): Vaikystės antropologija; Mokymosi motyvacija; Užsienio kalba (C1 lygis); Vaikystės skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM, Robotika); Ugdymo kokybės vadyba; Neformalus švietimas ir edukaciniai projektai
Pavasario semestruose (15 kreditų): Etnokultūra ir ugdymas; Tarpkultūrinis ugdymas; Švietimo lyderystė, teisė ir vadyba; Ugdymo institucijos vadyba; Grupių valdymas ir strategijos; Įvertinimas švietimo kontekste; Darnaus vystymosi švietimas.
Bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa grindžiama vaikystės pedagogikos mokslų teorijos ir ugdymo praktikos integralumu. Siūlomos dvi (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba pradinio ugdymo pedagogikos) specializacijos. Programa numato galimybę abiejų specializacijų absolventams dirbti pagal 6-mečiams vaikams skirtą priešmokyklinio ugdymo programą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti viešojo ir privataus sektoriaus vaikų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose pagal įgytą specializaciją (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba pradinio ugdymo pedagogikos) ir ugdymo institucijose, įgyvendinančiose priešmokyklinio ugdymo programą, kuri Lietuvoje yra vykdoma ir vaikų darželiuose, ir mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali tęsti studijas Ugdymo mokslų krypčių grupės Edukologijos krypties magistrantūros programose ir magistrantūros programose, į kurias priimami socialinių mokslų srities bakalaurai.