Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaikystės pedagogika (anglų k. - Childhood Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Pedagoginė specializacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Vaikystes pedagogika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121MX065

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450113

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti pedagogą, gebantį kūrybiškai veikti savo profesijos lauke, vadovaujantis naujausiais mokslo pasiekimais, inovatyviomis technologijomis ir pasirengusį kokybiškai ugdyti vaikus dirbant pagal pasirinktą specializaciją (Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba Pradinio ugdymo pedagogikos).
Papildyti jau įgytą išsilavinimą ir suteikti žinių, reikalingų sėkmingam darbui pradinio ugdymo įstaigoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių audra, esė, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių pedagoginių veiklų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, pedagoginės praktinės veiklos stebėjimas, asistavimas, pranešimai, projektai, aplanko metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: atliktų individualių ir grupinių savarankiškų užduočių (pamokų ir kitų veiklų planų), projektų pristatymas, testavimas, esė, pranešimai, aplanko metodas, atsakymai į klausimus raštu, individualių/grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, savirefleksija, praktikos (savi)refleksija, įsivertinimas, baigiamasis darbas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pedagoginių studijų modulis (60 ECTS), apimantis pedagoginę praktiką (30 ECTS);
Specializacijos modulis (90 ECTS) (Ikimokyklinio ugdymo pedagogika arba Pradinio ugdymo pedagogika);
Kitų universiteto nustatytų privalomųjų
(35 ECTS) ir studento pasirenkamųjų (25 ECTS) dalykų moduliai (60 ECTS);
Bendrųjų universitetinių studijų modulis (pasirenkamieji dalykai) (15 ECTS);
Bakalauro darbas (15 ECTS), integruojantis pedagoginių studijų baigiamąjį darbą (3 ECTS).
Specializacijos:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika arba Pradinio ugdymo pedagogika
Studento pasirinkimai:
Rudens semestruose (5 kreditai): Vaikystės skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM, robotika); Ugdymo kokybės vadyba; Mokymosi motyvacija.
Pavasario semestruose (15 kreditų): Ugdymo institucijos vadyba; Vaikystės antropologija; Tarpkultūrinis ugdymas; Etnokultūra ir ugdymas; Neformalus švietimas ir edukaciniai projektai; Švietimo lyderystė, teisė ir vadyba; Grupių valdymas ir strategijos; Įvertinimas švietimo kontekste; Darnaus vystymosi švietimas.
BUS – Bendrųjų universitetinių studijų moduliai – 15 ECTS.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa grindžiama vaikystės pedagogikos mokslų teorijos ir ugdymo praktikos integralumu. Siūlomos dvi (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba pradinio ugdymo pedagogikos) specializacijos. Programa numato galimybę abiejų specializacijų absolventams dirbti pagal 6-mečiams vaikams skirtą priešmokyklinio ugdymo programą.
Profesinės veiklos galimybės:
Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti viešojo ir privataus sektoriaus vaikų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose pagal įgytą specializaciją (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos arba pradinio ugdymo pedagogikos) ir ugdymo institucijose, įgyvendinančiose priešmokyklinio ugdymo programą, kuri Lietuvoje yra vykdoma ir vaikų darželiuose, ir mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali tęsti studijas Ugdymo mokslų krypčių grupės Edukologijos krypties magistrantūros programose ir magistrantūros programose, į kurias priimami socialinių mokslų srities bakalaurai.