Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas (anglų k. - Pedagogy of primary education and early foreign language teaching)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Pradinio udgymo pedagogika_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121MX063

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti pradinio ugdymo pedagogą, gebantį dirbti pradinį išsilavinimą teikiančiose ugdymo įstaigose, taikantį metodus, grįstus naujausiomis pedagogikos mokslo ir tyrimų žiniomis, technologijas, kuriantį, planuojantį ir organizuojantį kokybišką pradinių klasių mokinių ugdymą(si) su pagilintu ankstyvojo užsienio kalbos mokymu.
Studijų rezultatai:
1. Gebės integruoti įvairių mokslų (dorinio ugdymo, kalbų, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų, kūno kultūros, technologijų ir menų) teorines ir jų didaktikos žinias bei tuo grindžiant kurti pradinio ugdymo(si) turinį.
2. Gebės analizuoti, sisteminti, kritiškai vertinti informaciją, teisinius bei politinius dokumentus, susijusius su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio kūrimu.
3. Gebės paaiškinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų asmenybės raidos ypatumus skirtingų aplinkos veiksnių įtakoje, supras jų ugdymo(si) pagrindus ir gebės tuo grįsti profesinę veiklą.
4. Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir apibendrinti profesinės veiklos bei mokslinius tyrimus, jų rezultatais grįsti ugdymo praktiką, reflektuoti savo profesinio tobulėjimo perspektyvas.
5. Gebės kurti ir užtikrinti saugią, mokymąsi skatinančią, į mokinių poreikius orientuotą aplinką, sukurs sąlygas mokinių vertybinių nuostatų, socialinių įgūdžių formavimui(si), visapusiškam asmenybės tobulėjimui ir saviraiškai, naudojant įvairias mokymosi priemones, skaitmenines technologijas ir įrangą, didinančias mokymosi veiklų įvairovę, ugdymosi prieinamumą kiekvienam besimokančiajam, įtraukiančias į mokymąsi grupėmis ir savarankiškumo ugdymu pagrįstą mokymąsi.
6. Gebės kryptingai ir tikslingai planuoti ir valdyti ugdymo procesą, parinks tinkamus mokymo metodus, medžiagą ir priemones efektyviam tikslų pasiekimui ir jų vertinimui.
7. Gebės įvertinti mokinių individualius raidos ir vystymosi skirtumus, asmenybės ypatumus, atsirandančius dėl socialinės aplinkos, lyties, tautybės, kultūros ar kt. poveikių ir personalizuos ugdymo procesą siekiant tobulinti ir formuoti asmeninę mokinių motyvaciją, savivaldų mokymąsi ir savarankiškumą.
8. Gebės ugdymo procese naudoti įvairias inovatyvias ugdymo priemones, technologijas, metodikas, jų pagrindu mokys pradinių klasių mokinius; taisyklingai vartos gimtąją kalbą, gebės bendrauti užsienio kalba profesinėje veikloje.
9. Gebės dirbti individualiai ir komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, konstruktyviai bendradarbiauti.
10. Gebės prisiimti atsakomybę ir lyderystę ugdant mokinius, skatinant jų novatoriškumą, ugdant kritiškai mąstančią asmenybę.
11. Gebės būti atviru, lanksčiu ir kritišku įvairiose pedagoginėse situacijose, projektuoti savo karjerą, reflektuodamas ugdymo turinio procesą ir rezultatus, vertindamas veiklą, savarankiškai mokydamasis, atsakingai veikdamas bendruomenėje, prisiimdamas atsakomybę už savo veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
1. Paskaitos
2. Diskusijos
3. Seminarai
4. Grupiniai darbai
5. Vaidmenų žaidimai
6. Kūrinio inscenizacijos
7. Savarankiškas darbas
8. Vadovėlių analizė
9. Projektų rengimas
10. Praktinės stebėjimo ir mokymo veiklos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
1. Apklausa raštu
2. Darbo užsiėmimų metu vertinimas
3. Savarnkiško darbo vertinimas
4. Grupinio darbo vertinimas
5. Projektų vertinimas
6. Praktikos vertinimas
7. Kursinių ir baigiamųjų darbų vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendroji ir raidos psichologija
Sveikatos ugdymas
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas
Edukacinė psichologija
Priešmokyklinio ugdymo pedagogika
Specialioji pedagogika ir psichologija
Ugdymo turinio integravimo metodika
Pradinio ugdymo pedagogika
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
Ugdymo filosofija
Kūno kultūra, šokis
Skaitytojo ugdymas
Integruotas teksto suvokimo ir kūrimo mokymas
Kalbinės veiklos rūšių (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo) mokymo technologijos
Meninis (muzika, teatras ir kinas) ugdymas
Kalbos pažinimo didaktika
Gamtamokslinis ugdymas
Integruotas matematinis ugdymas
Aritmetikos ir geometrijos mokymas
Algebros ir statistikos mokymas
Kūrybiškumo ugdymas dailės ir technologijų mokyme
Integruotas istorijos ir geografijos mokymas pradiniame ugdyme
Profesinės veiklos tyrimai
Edukacinių aplinkų kūrimas
Emocinio intelekto ugdymas
Atsakingas IKT taikymas pradiniame ugdyme
Kursinis darbas
Baigiamasis projektas
Praktika:
Pedagogo asistento praktika
Bendradarbiavimo praktika globojant mentoriui
Savarankiška pedagoginė praktika

Specializacijos:
Anglų k. komunikacinių gebėjimų ugdymas 1
Anglų kalbos fonetika ir jos didaktika
Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo didaktika
Anglų k. komunikacinių gebėjimų ugdymas 2
Anglų kalbos gramatika ir jos didaktika
Anglų kalbos mokymo(si) technologijos
Integruotas užsienio kalbos ir dalyko mokymas (IDUKM) ankstyvajame ugdymo etape
Kursinis darbas: anglų kalba
Jungtinės Karalystės ir JAV šalityra
Anglakalbių šalių vaikų literatūra
Studento pasirinkimai:
Bendravimo psichologija
Grupiniai procesai ir dinamika
Individualios pažangos vertinimo strategijos
Kalbos ugdymas tarpkultūriniame kontekste
Pedagoginės veiklos tyrimo technologija
Pradinio ugdymo institucijos vadyba ir lyderystė
Profesinė etika ir komunikacija
Specialybės kalba ir akademinis raštingumas
Tapatumas ir tarpkultūrinis ugdymas
Ugdymo sistemos ir darni plėtra
Vaikų neformalus ugdymas ir edukaciniai projektai
Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas
Žmogaus teisės švietimo procese
A grupės studijų dalykai
Užsienio kalba
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Baigusieji studijų programą, savo veikloje taikys šiuos gebėjimus:
• projektuos ir kurs modernias, šiuolaikiškas ugdymo aplinkas, pasitelkdami naujausias mokymosi technologijas ir inovacijas;
• užtikrins įvairių poreikių ir interesų vaikų ugdymą (neįgaliųjų, gabių vaikų, turinčių elgesio problemų, vaikų užsieniečių, iš emigracijos grįžusių ir kt.) dirbdami multidisciplininėse grupėse ir komandose;
• taikys naujausias ugdymo technologijas ir metodikas ir gebės analizuoti jų poveikį vaikui ir pedagogo veiklai;
• taikys integruoto ugdymo strategijas ir metodus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dirbti įvairaus tipo pradinio ugdymo įstaigose, vykdančiose formalų ir neformalų ugdymą.
Tolesnių studijų galimybės:
Norintieji, galės tęsti studijas edukologijos, vadybos ar kitų socialinių mokslų krypties magistrantūros programose.