Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Inžinerinė ekonomika ir vadyba (anglų k. - Engineering Economics and Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-63_VGTU_Engineering Economics and Management_M_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211LX086

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):

parengti vadybos magistrus, gebančius kūrybiškai pritaikyti naujausias inžinerinės ekonomikos ir vadybos mokslų žinias, siekiant besikeičiančioje aplinkoje efektyviai valdyti ekonominius ir vadybinius procesus, kurti vertę vartotojui ir būti pasirengusiems vykdyti mokslinius tyrimus bei savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios
Inžinerinės ekonomikos, vadybos teorijos, mokslinių tyrimų metodologijos, strateginio valdymo, marketingo, valdymo apskaitos, verslo teisės žinios, kurias geba taikyti vertinant ekonominius ir verslo valdymo procesus, sprendžiant aviacijos ir elektroninio verslo, gamybos, inovacijų vadybos, verslo projektavimo ir versliosios lyderystės valdymo problemas ir uždavinius, parenkant metodologiją, metodiką moksliniams tyrimams ekonomikos ir vadybos srityse atlikti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Geba savarankiškai pasirinkti, analizuoti ir sintetinti organizacijų valdymo būklės vertinimui reikalingus tyrimų duomenis, integruoti organizacijų valdymo žinias ir bazinius profesinius gebėjimus pasirenkant tinkamiausius valdymo sprendimus bei vertinant galimą jų poveikį aplinkai, siekiant technologinių, socialinių ir ekonominių procesų harmonijos.
Specialieji gebėjimai:
Geba integruotai taikyti oro uostų, oro bendrovių ir oro navigacijos įmonių vadybos, skrydžių saugos, aviacijos teisės bei logistikos žinias rengiant visumą priemonių, reikalingų efektyviam aviacijos organizacijų procesų valdymui ir inovacijų diegimui.
Geba pritaikyti specializacijos studijų dalykų (technologijų vadybos, e-rinkodaros ir elektroninio verslo sprendimų) turimas žinias rengiant naujas informacines, vadybines ir metodines priemones, reikalingas elektroninio verslo procesų vertinimui ir valdymui.
Geba pritaikyti strateginės plėtros, gamybos ir antikrizinio valdymo turimas žinias rengiant gamybos optimizavimo priemones, reikalingas gamybos procesų vertinimui, efektyviam valdymui ir naujovių diegimui.
Geba pritaikyti inovacijų vadybos teorijas, inovacijų projektavimo, marketingo bei aukštųjų technologijų valdymo žinias, formuojant inovatyvius sprendimus (techninius, technologinius, informacinius ir vadybinius), reikalingus inovacijoms kurti, skleisti ir pritaikyti organizacijose.
Geba pritaikyti projektuojamų verslų efektyvumo kaitos ir paklausos formavimo principus, vertinti reikalingų išteklių racionalaus panaudojimo veiksnius ir kriterijus, rengiant projektų valdymo metodologiją ir instrumentus, reikalingus daugiafunkcinio verslo projektavimo vykdymo užtikrinimui.
Geba integruotai taikyti šiuolaikines antreprenerystės, besimokančios organizacijos ir darbo rinkos žinias darnios visuomenės plėtros kontekste sudarant sąlygas darbuotojų iniciatyvai ir kūrybingumui atsiskleisti, inovatyviems verslo sprendimams rengti ir įgyvendinti konkuruojant išskirtiniu lyderio potencialu.
Socialiniai gebėjimai:
Geba argumentuotai perteikti žinias verslo specialistams ir kitiems asmenims, vadovaujantis profesine etika kritiškai ir kompleksiškai įvertinus ekonominių bei verslo valdymo procesų kokybę, susistemintai perteikti vertinimo rezultatus, aiškiai formuluoti ir pateikti socialiai atsakingus pasiūlymus.
Asmeniniai gebėjimai:
Geba savarankiškai naudotis inžinerinės ekonomikos ir vadybos žiniomis siekiant kūrybiškai plėtoti taikomuosius tyrimus, įvertinant tos veiklos inovatyvumo aspektus bei poveikį aplinkai ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus.Mokymo ir mokymosi veiklos:
Plėtojamos tokios dėstymo ir mokymo(si) formos kaip probleminis dėstymas, probleminis pokalbis pagal situaciją, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, diskusijos, atliktų savarankiškų užduočių rezultatų pristatymai, rašto darbų rengimas, projektų rengimas, individualus ir grupinis (komandinis) darbas, minčių lietus, minčių, sąvokų ir žinių žemėlapiai, ekspertų metodas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tokie metodai kaip žodiniai tikrinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testai, kontroliniai darbai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus studijų rezultatus. Problemų sprendimo gebėjimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita.
Programoje numatyta, kad savarankiškus darbus gali vertinti pats studentas (savęs vertinimas), studentų grupė, dėstytojas. Studentų atliekamas į(si)vertinimas sudaro galimybę daugiau sužinoti apie įvertinimo procesą, kriterijų nustatymą ir taikymą bei įvertintojui tenkančią atsakomybę; studentai daugiau įsigilina į atliktų darbų privalumus ir trūkumus; jie įgyja į(si)vertinimo gebėjimų, kurie reikalingi profesinėje veikloje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Universitetinių antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą sudaro trys tikslinės dalys: studijų krypties dalykai, universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai ir baigiamasis darbas. Krūvio pasiskirstymas semestrais nuolatinėse studijose yra tolygus, t. y. 5 studijuojami dalykai, kurių bendra apimtis yra 30 kreditų per semestrą.
Privalomus dalykus sudaro studijų krypties dalykai, būtini praktinėje veikloje, pabaigus studijas. Pasirenkamus dalykus sudaro alternatyvos, kurios suteikia gilesnes atitinkamų dalykų žinias, naudingas vykdant profesinę veiklą.
Profesinė praktika yra studijų programos specializacijoje numatyto studijų proceso sudėtinė dalis ir apjungia inžinerinės ekonomikos ir vadybos ir specializacijos dalykų studijų metu įgytas teorines žinias, sprendžiant su specializacija susijusias problemas. Praktika atliekama Lietuvos ir užsienio organizacijose. Praktikos metu magistrantai susipažįsta su jų specializacija susijusiais procesais organizacijoje, įgyja praktinių gebėjimų ir įgūdžių, taikant šiuolaikines vadybos teorijas, ir kompleksiškai analizuoja ir sprendžia susijusius su specializacija profesinius uždavinius.
Plačiau galima pasižiūrėti VGTU informacinėje sistemoje:
http://www.vgtu.lt/studijos/studiju-programos/magistranturos-studiju-programos/26680?pid=114967&y=2016&fo=37&f=895#Studij%C5%B3 dalykai
Specializacijos:
Aviacijos vadyba, elektroninio verslo vadyba, verslo projektavimas, verslioji lyderystė, inovacijų vadyba, gamybos vadyba
Studento pasirinkimai:
Studentai pasirinkę gali gilintis į tokius dalykus kaip Verslo teisė, Valdymo apskaita, Skrydžių sauga, Strateginis valdymas, Marketingas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Į Programą priimami asmenys turintys technologijos mokslų, ir fizinių mokslų bakalaurą.
Programoje siūlomos specializacijos yra tarp tų žinių ir funkcinių veiklos krypčių – elektroninis verslas, gamyba, inovacijos, aviacija, verslo projektavimas, lyderystė – kai įgytos žinios bei gebėjimai tampa efektyviausiu žinių šaltiniu iškilusioms mokslinėms bei praktinėms inžinerinės ekonomikos ir vadybos problemoms spręsti.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Magistras gali dirbti įvairaus profilio tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose inžinerinės ekonomikos ir vadybos specialistu, geba savarankiškai taikyti mokslinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, formuoti ir priimti pagrįstus sprendimus elektroninio verslo, gamybos, inovacijų, aviacijos vadybos, versliosios lyderystės ir verslo projektavimo srityse, tęsti studijas doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:

Baigus Inžinerinės ekonomikos ir vadybos antros pakopos studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūroje.