Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūros istorija ir antropologija (anglų k. - Cultural History and Anthropology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Kultūros studijos

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-42

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Programos tikslas - sudaryti studentams sąlygas įgyti žinių ir supratimą apie istorijos tyrimus kaip skirtingų kultūrinių, politinių ir antropologinių diskursų prielaidą, taip pat kompetencijų atlikti kultūros istorijos tyrimą pagal istorijos mokslo reikalavimus atsižvelgiant į skirtingus teorinius ir metodologinius kontekstus, kompetencijų veikti dinamiškoje profesinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Bendrosios kultūros istorijos raidos žinios, supratimas apie skirtingų epochų ir kultūros reiškinių tyrimų šaltinius, jų tyrimo metodus ir tyrimo rezultatų pateikimo būdus.
2. Geras bent vienos kultūros istorijos epochos (šaltinių, metodų, tyrimų istoriografijos ir kt.) išmanymas, jos vietos ir reikšmės Europos kultūros kontekste supratimas.
3. Kompetencija atlikti istorijos mokslo reikalavimus atitinkantį tyrimą, kuriame demonstruojamas kultūros istorijos aktualijų išmanymas bei tinkamų tyrimo metodų, šaltinių ir teorijų taikymas. 4. Kultūros istorijos tyrimų raidos bei pagrindinių istorijos tyrimo ir rašymo tipų (mokyklų) santykio su konkrečios epochos ir pasaulėžiūros politinėmis, kultūrinėmis, socialinėmis realijomis supratimas ir jo taikymas.
5. Gebėjimas analizuoti ir apibendrinti, žodžiu ir raštu reikšti mintis lietuvių kalba, valdyti informaciją.
6. Gebėjimas mokytis ir atnaujinti žinias, kritiškai mąstyti, kurti naujas idėjas, siekti kokybės, įvertinti multikultūriškumą.
7. Gebėjimas laikytis profesijos etinių įsipareigojimų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindinės studentų kontaktinio darbo formos ir metodai yra: paskaitos, proseminarai, seminarai, pratybos, mokomosios ekskursijos, praktika konsultacijos, komentarai apie atliktus darbus (grįžtamasis ryšys). Modulyje naudojamas paskaitų, proseminarų/seminarų, konsultacijų, pratybų, mokomųjų ekskursijų derinys, kuriuo yra siekiama taikyti aktyvius mokymo metodus siekiant supratimo. Studentai skatinami susidurti ir suvokti įvairias koncepcijas, pratinami savarankiškai ieškoti atsakymų, prasmės, taip pat orientuojamasi į konkrečios problemos sprendimo paieškas, atvejo analizę (pvz., gilesnės specializacijos modulis Atminties kultūra ir istorijos politika, taip pat taikomosios specializacijos Etninių mažumų istorija ir antropologija, Kultūrinis turizmas). Pagrindinės studentų savarankiškų studijų formos: skaitymas (įvairaus sudėtingumo ir apimties tekstai), rašto darbai (rašto darbai, referatai diferencijuojami atsižvelgiant į sudėtingumo lygį – aprašomasis, naratyvinis, tiriamasis); projektas, pasirengimas pristatyti projektą; pasirengimas dalyvauti proseminare, seminare (idėjų generavimas); pasirengimas tarpiniam, apibendrinamajam vertinimui; savarankiškas įvairių užduočių atlikimas (šaltinių ir literatūros paieška, praktikos užduotys, t.t.); baigiamojo bakalauro darbo rengimas, kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Tarpiniai atsiskaitymai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programa realizuojama moduliniu principu. Programa visų pirma orientuota į profesionalizacijos galimybių ir įvairovės atvėrimą. Siekiant išplėsti studentų karjeros galimybes buvo suformuotos taikomosios specializacijos. Studijų tikslas ruošti specialistus, išmanančius istorijos taikomumą ir konceptualumą. Įvairiomis teorinėmis prieigomis bei jų derinimu pagrįsta, ieškanti visuomenine ir bendražmogiška prasme svarbių temų, socialiai jautri ir atsakinga, šiuolaikinė kultūros istorija bei kultūros istorija, turinti antropologijos prieigą, yra programos išeities taškas. Nepasirinkus programos gilinamosios ar taikomųjų specializacijų, galima studijuoti VU gretutinių studijų programas arba bendrųjų universitetinių studijų modulius.
Programos aprašymo santrauka
Studijų programą sudaro programos ir specializacijų privalomi moduliai: Studijų įvadas, Kultūros istorija I: Lietuva; Kultūros istorija II: Europa; Antropologijos sampratos ir tyrimo metodai; Specialybės kalbos (lenkų, rusų, lotynų); Istoriografija ir istorika; Atminties kultūra ir istorijos politika I-II; Istorijos didaktika; Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste; Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas; Etninė politika ir adaptacija: istorinės ir šiuolaikinės problemos; Modernizacija, globalizacija ir etninės mažumos; Kultūrinio turizmo vadyba; Turizmas ir kultūros paveldas; Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas; Lietuvos kultūros istorijos pagrindai (e-modulis); Lietuvos istoriniai-kultūriniai regionai ir kultūrinis turizmas; Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras; Bakalauro darbas.
Pasirenkamieji moduliai: Vizualinė kultūra; Modernybė: ištakos, tapsmas, idėjos; Europos regionai: idėjos, tapatybės, istoriografijos; LDK kultūros profiliai: praeitis, tradicija, paveldas; Krikščionybės istorija; Ilgasis XIX a.; Sovietologija ir sovietika; Etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio ir Rytų Europoje; Pagalbiniai istorijos mokslai I.
Studijų programoje numatyta profesinė praktika, jai skirta 15 kreditų. Praktika yra integrali modulių dalis.
Studijų programa baigiama viešu bakalauro darbo gynimu.
Specializacijos:
Studijų programa turi tris specializacijas: gilinamoji programos specializacija, taikomosios Etininių mažumų istorijos ir antropologijos bei Kultūrinio turizmo specializacijos.
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis programos specializacijas arba studijuoti VU siūlomas gretutinių studijų programas (60 kreditų). Studentai gali rinktis bendrauniversitetinių studijų dalykus (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojant VU gretutinių studijų programas yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Pasirinkus dalyko Pedagogikos studijas galima įgyti istorijos mokytojo kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventų įgūdžiai ir gebėjimai gali būti plačiai pritaikomi tiek atminties (ir kultūros plačiąja prasme) institucijose (archyvai, muziejai, bibliotekos), tiek naujuose visuomeninės ir komercinės istorinės kultūros ir politikos srityse (tautinės ir socialinės mažumos, informacinė visuomenė, tarpkultūrinė komunikaciją, tapatybių ir atminčių konfliktai, paveldas, kultūrinis turizmas etc.).
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, norintys gilinti kultūros istorijos teorines ir praktines žinias, gali rinktis Istorijos fakulteto magistro programas: Archeologija, Istorija, Paveldosauga; taip pat gali studijuoti kitose antrosios pakopos humanitarinių ir socialinių mokslų srities studijų programose.