Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros ir automatikos inžinerija (anglų k. - Electrical and Automation Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK_Electrical_and_Automation_Engineering_BA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531EX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos elektros ir automatikos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti, spręsti profesines problemas ir taikyti naujausias technologines žinias elektros inžinerijos srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektros inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Susipažins su svarbiausiomis elektros inžinerijos studijų krypties sąvokomis ir supras jų turinį. Turės pagrindinių praktikoje svarbiausių elektros inžinerijos žinių. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti naujausius inžinerinių problemų sprendimo metodus, žinias spręsdamas elektros inžinerijos studijų krypties problemas, analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Mokės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas elektros inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius ir problemas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą mokslinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais. Galės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus, suformuluoti ir pateikti išvadas, pagrįstas šiais rezultatais. Turės įgūdžių dirbti su naujausia įranga ir įrenginiais, naudojamais elektros inžinerijos studijų srityje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei įrangą, būtiną įgyvendinant pasirinktą inžinerinį sprendimą. Galės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir elektrosaugos reikalavimus. Gebės taikyti inžinerines žinias formuluodamas bei spręsdamas projektavimo užduotis pagal numatytus reikalavimus. Mokės taikyti įvairius projektavimo metodus ir gebės juos kritiškai analizuoti.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus semestrų ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
užsienio kalba, specialybės kalbos kultūra, tvari aplinka ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (sociologija, psichologija, darnus vystymasis – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
matematika, fizika, elektrotechninės medžiagos, inžinerinė grafika, inžinerinė mechanika, taikomosios programos, elektros grandinių analizė, elektronika, galios elektronika, elektriniai matavimai, mikroprocesoriai ir valdikliai, automatikos pagrindai, elektros energetika, elektros mašinos ir pavaros, elektros ir automatikos įrenginiai, elektrosauga, inžinerinė ekonomika, projektų valdymas, taikomieji tyrimai, informacijos perdavimo sistemos, diskrečiosios automatinės sistemos, automatikos ir valdymo sistemų projektavimas, pastatų technologinių sistemų valdymas, mechatroninės sistemos ir programavimas.
Specialieji studijų dalykai:
teisė, laisvai pasirenkami dalykai (elektros rinka, mokslo dirbtuvių projektas, energetikos istorija, šviesos technika, tarpdisciplininis projektas, biomasės energija, robotika, žaibosauga, modernios elektros sistemos – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
mokomoji praktika, technologinė 1 praktika, technologinė 2 praktika, gamybinė praktika, baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos studentai turi galimybę įgyti naujausių teorinių žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių elektros ir automatikos įrenginių priežiūros srityje bendraudami su dėstytojais – praktikais, dirbančiais inovatyviose įmonėse. Studijų metu mokoma analizuoti, projektuoti, diegti automatikos ir mechatronikos įrenginius, juos modernizuoti, valdyti ir taikyti praktinėje veikloje. Kolegijos laboratorijos aprūpintos modernia įranga, studentai turi galimybę rengti inovatyvius tarpdisciplininius projektus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Studentai dalyvauja tarptautinių mainų programoje „Erasmus+“: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Elektros ir automatikos inžinerijos specialistas gali dirbti elektrotechninio profilio įmonėse, kurios projektuoja, montuoja ar eksploatuoja elektros ir automatikos įrenginius, vadovauti atskiro padalinio veiklai ar kurti savo įmonę.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas elektros inžinerijos studijų krypties universitetines studijų programas.