Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įvaizdžio dizainas (anglų k. - Image Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531PX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

2.5

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-05-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Įvaizdžio dizaino studijų programos tikslas – rengti įvaizdžio dizaino specialistus, gebančius analizuoti rinkos poreikius ir atliepti juos, formuoti užsakovo įvaizdį, kurti, įgyvendinti ir pristatyti įvaizdžio projektą asmeniui / asmenų grupei, bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais, atsižvelgiant į naujausius technologijų pasiekimus, organizuoti įvaizdžio dizainerio veiklą. Studijų rezultatai: 1. Išmano pagrindines įvaizdžio dizaino sąvokas, istorinę ir šiuolaikinę raidą, savitumus bei sąsajas su kitomis meno kryptimis. 2. Išmano vadybos, įmonės apskaitos ir teisinius principus, žmogaus saugos reikalavimus, susijusius su profesine veikla. 3. Geba analizuoti, kritiškai vertinti ir apibendrinti informaciją kūrybinėms idėjoms įgyvendinti. 4. Geba atlikti įvaizdžio dizaino poreikio tyrimą, įvertindama(s) rinkos poreikius. 5. Geba kurti ir vizualizuoti įvaizdžio dizaino idėjas bei eksperimentuoti, atsižvelgdama(s) į užsakovo poreikį. 6. Planuoja įvaizdžio dizaino projekto etapus, numatydama(s) savo veiklos kryptis ir resursus; 7. Geba suprojektuoti asmens / asmenų grupės įvaizdį kaip harmoningą visumą. 8. Geba komunikuoti valstybine ir taisyklinga užsienio profesine kalba, pristatydama(s) kūrybines idėjas ir (ar) projektus, naudodama(s) vizualines komunikacines ir skaitmenines technologijas bei pateikdama(s) veiklos aplanką. 9. Geba dirbti komandoje, prisiimdama(s) atsakomybę už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklą; 10. Geba įgyvendinti įvaizdžio projektą bendradarbiaudama(s) su kitų sričių specialistais, suvokdama(s) moralinę atsakomybę už kūrybinę veiklą. 11. Geba savarankiškai studijuoti, priimti sprendimus, planuoti ir reflektuoti savo veiklą, suvokdama(s) mokymosi visą gyvenimą svarbą. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir

formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų: Filosofija, Užsienio kalba 1 (anglų) B2 lygis / Užsienio kalba 1 (anglų) C1 lygis, Užsienio kalba 2 (anglų) B2 lygis / Užsienio kalba 2 (anglų) C1 lygis, Estetika, Komunikacija žodžiu ir raštu, Studijų krypties dalykų apimtis yra 141 kreditas: Dailės ir kostiumo istorija, Asociacijų kompozicijos ir dizaino pagrindai, Specialybinis piešimas 1, Medžiagotyra ir siuvinių konstrukcijų pagrindai, Kompiuterinės taikomosios programos 1, Kompiuterinės taikomosios programos 2, Asmenybės ir socialinė psichologija, Įvaizdžio kompozicija 1, Specialybinis piešimas 2, Spalvotyra, Mados istorija, Įvaizdžio kompozicija 2, Tapyba, Šukuosenų ir makiažo kompozicija bei atlikimo technikos 1, Mados fotografijos raida, Dailės kūrinių analizės pagrindai, Įvaizdžio psichologija, Garderobo formavimas, Šukuosenų ir makiažo kompozicija bei atlikimo technikos 2, Vizualinė komunikacija ir tyrimai, Įvaizdžio dizaino kryptys, Žmogaus sauga, tame tarpe 30 kreditų praktikos (Įvaizdžio kompozicijos ir fotografijos pagrindų praktika, Specialybinis projektas, Meninių projektų valdymas ir praktinių tyrimų metodologijos pagrindai, Baigiamoji praktika) ir 12 kreditų - profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Specializacijos: Nėra Studento pasirinkimai: Žinias galima gilinti pasirenkant studijų dalykus iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo Studijų valdymo sistemoje (SVS). Studento pasirenkami dalykai sudaro 18 kreditų. Siūlomi šie dalykai: Verslo kūrimas ir vystymas, Verslo teisė, Mados komunikacija, Mados marketingas Studento laisvai pasirenkami dalykai sudaro 6 kreditus. Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: Reklamos psichologija / Karjeros planavimas, Renginių organizavimas / Etiketas ir protokolo pagrindai. Studijų programos skiriamieji bruožai: Įvaizdžio dizaino studijų programa orientuota į sistemingą, holistinį specialisto ugdymą - teorines, menines ir vadybines žinias, siejant su praktiniu taikymu, lavinant meninį estetinį skonį. Tai garantuoja unikali studijų vieta – Kauno kolegijos Menų akademija, kurioje mokomasi meno subtilybių, rengiamos parodos, plenerai, simpoziumai, tarptautinės konferencijos, meniniai edukaciniai projektai ir pan. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigę studijas absolventai galės dirbti atskirai ir komandoje, su pavieniais asmenimis, meniniuose

projektuose, drabužių dizainerių kolekcijų pristatymuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, televizijose ir kino studijose, reklamos agentūrose, grožio studijose ir salonuose, kurti savo paslaugų įmonę. Tolesnių studijų galimybės: Baigus įvaizdžio dizaino studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023.04.15.