Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacijos ir informacinių technologijų sauga (anglų k. - Information and information technologies security)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos informacijos ir informacinių technologijų saugos specialistus, formuojant sisteminį požiūrį į informacijos saugos problemų atsiradimą, jų prevencijos, sprendimo ir kompensavimo metodus, suteikiant studentams naujausias moksliniu ir profesiniu požiuriu specializuotas žinias bei gebėjimus taikyti šiuolaikinius informacijos saugos užtikrinimo metodus ir technologijas, plėtojant originalų ir kritinį mastymą, vadovavimo, tyrimų ir novatoriškumo įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Žinios. Šiuolaikinių kibernetinių grėsmių, pažeidžiamumų, rizikų ir atakos vektorių, apimančių, bet neapsiribojančių technologinėmis, fizinės saugos, organizacinėmis bei socialinėmis sritimis, žinojimas, gebėjimas jas identifikuoti, neutralizuoti ir minimizuoti pasekmes.
Informacijos ir informacinių technologijų saugos principų ir sąvokų, įskaitant, bet neapsiribojant technologinėmis, organizacinėmis, socialinėmis ir teisinėmis, supratimas, šiuolaikinių informacinių sistemų saugos užtikrinimo mechanizmų specifikos žinojimas ir gebėjimas jas taikyti, saugių informacinių sistemų projektavimo metodikų principų suvokimas ir gebėjimas integruoti informacijos saugos užtikrinimo mechanizmus į skirtingas informacines sistemas bei procesus.
Mokėjimas tirti. Mokėjimas nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, atlikti literatūros analizę ir cituoti šaltinius, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, taikyti skirtingus analizės, modeliavimo ir eksperimento metodus, vertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus problemų sprendimui.
Gebėjimas analizuoti, logiškai samprotauti, formuoti konstruktyvias, argumentuotas išvadas ir rekomendacijas, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
Specialieji gebėjimai. Gebėjimas integruoti įvarius saugos mechanizmus į programinę įrangą, informacines sistemas ir procesus, taikyti kriptografijos, saugaus programavimo ir programinio kodo saugumo analizės, etinio sistemų pažeidžiamumų paieškos, nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo, saugios tinklų ir virtualio infrastruktūrų projektavimo metodus, išmanyti skirtingų operacinių sistemų, DBVS ir kitų informacinių sistemų saugos aspektus.
Gebėjimas vertinti informacinių sistemų ir organizacijų saugos lygį ir brandumą, taikyti rizikos valdymo metodus ir informacinės saugos standartų bei kitų reguliacinių dokumentų reikalavimus įmonės veikloje, gebėjimas ruošti įmonę, jos veiklos procesus sertifikacijai pagal atitinkamus saugos standartus, valdyti organizacijos informacijos saugos užtikrinimo procesus, juos derinti su kitais įmonės verslo procesais, vykdomais projektais, užtikrinti nenutrūkstamą organizacijos procesų funkcionavimą.
Socialiniai gebėjimai. Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, bendrauti žodžiu ir raštu, teikti siūlymus bei veiksmingai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.
Aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę.
Asmeniniai gebėjimai. Gebėjimas kritiškai, savarankiškai ir konstruktyviai mąstyti, įgyvendinti inovatyvius sprendimus, įvertinanat galimas veiklos pasekmes.
Gebėjimas savarankiškai tobulėti, didinti žinių bagažą, planuoti mokymosi procesą, planuoti darbo ir laiko sąnaudas, siekti rezultato.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, laboratorinis darbas, laboratorinis darbas virtualioje laboratorijoje, praktinis užsiėmimas, literatūros analizė, diskusija, simuliacija, atvejo analizė, svečio paskaita, programavimas, komandinis projektas, darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontrolinis darbas, testas, referatas, kolokviumas, darbo gynimas, baigiamasis darbas, laboratorinio darbo ataskaita, projekto pristatymas, tyrimų pristatymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacijos ir informacinių technologijų saugos magistrantai studijuoja tokius specializacijos dalykus: kriptografines sistemas, informacinių technologijų saugos metodus, duomenų bazių ir elektroninių dokumentų saugą, programų saugą, kompiuterių tinklų ir operacinių sistemų saugą, saugumo patikros ir etiško įsilaužimo technologijas, virtualios infrastruktūros saugą, E. paslaugų saugą, nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikas, informacinės saugos vadybą ir saugų programavimą.

Dėstomas mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindų modulis priskiriamas prie bendrųjų universitetinių studijų dalykų dalies.

Kiekvieną semestrą yra numatytas modulis baigiamojo darbo rengimui (Baigiamojo darbo modulis 1,2,3). Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu (Baigiamasis darbas).

Praktikos nėra numatytos, tačiau praktiniai įgūdžiai formuojami pratybų metu, atliekant praktines užduotis bei taikant specializuotą programinę bei aparatinę įrangą, taip pat studentams yra suteikiama teisė ir galimybė atlikti praktiką kaip Lietuvos įmonėse / institucijose, taip ir užsienyje pagal mainų programą Erasmus+.
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
Programoje numatytas vienas laisvai pasirenkamas dalykas ir vienas pasirinkimas iš alternatyvių dalykų (virtualios infrastruktūros saugą, kenksmingo programinio kodo analizės metodai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas magistrantai galės dirbti: 1. Informacijos saugos įgaliotiniais (CISO), 2. Informacijos saugos auditoriais 3. Elektroninių nusikaltimų tyrėjais 4. IT saugos projektų vadovais
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į doktorantūrą.