Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacijos ir informacinių technologijų sauga (anglų k. - Information and Information Technology Security)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti mokslinių tyrimų metodologijos, informacijos saugos metodų, technologijų ir vadybos, elektroninės erdvės teisinio reguliavimo žinių, išugdyti gebėjimus vertinti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų sistemas, spręsti programinės įrangos saugos problemas.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas:
A1 Išsamiai išaiškinti su informacijos ir informacinių technologijų saugos mokslais susijusias koncepcijas ir mokslinius principus, grindžiamus fundamentinių arba taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais.
A2 Išsamiai paaiškinti formalius informacijos saugos modelius, kompiuterių saugos mechanizmus, kriptografijos teorijos pagrindus, informacijos saugaus perdavimo algoritmus ir protokolus, operacinių sistemų saugos mechanizmus, virtualių architektūrų saugos principus.
A3 Apibendrinti sprendžiamų inžinerinių uždavinių ir vykdomų informatikos inžinerijos mokslinių tyrimų prasmę ir kontekstą.
A4 Taikyti informatikos inžinerijos studijų kryptyje pagilintas arba praplėstas bendrąsias informatikos mokslų žinias profesinės veiklos problemoms spręsti, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Išsamiai apibrėžti informacijos ir informacinių technologijų saugos problemas ir jų kompleksiškumą skirtinguose abstrakcijos lygmenyse, atsižvelgiant į aktualių teisinių, verslo, pramoninių, ekonominių ir / arba socialinių kontekstų svarbą.
B2 Efektyviais metodais ištirti informacijos saugos mokslinę arba profesinės veiklos problemą ir galimus jos sprendimus, analizuoti ir vertinti informacijos ir IT saugos sistemas.
B3 Remiantis tyrimų duomenimis pagrįsti ir parinkti informacijos saugos problemos sprendimo realizavimo metodus ir priemones.
B4 Kritiškai įvertinti tyrimo metu surinktus ir gautus duomenis, informaciją, rezultatus ir sukurtus bei alternatyvius informacijos ir informacinių technologijų saugos problemų sprendimus ir jų poveikį aplinkai argumentuotomis išvadomis ir rekomendacijomis.
B5 Profesionaliai apibendrinti tyrimų rezultatus, parengti mokslo publikacijas ir tyrimų rezultatų ataskaitas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Formuluoti įvairių informacijos saugos sričių kompleksinius uždavinius, integruojant informatikos mokslų ir kitų sričių aktualias žinias bei inovatyvius metodus, priimti priešprojektinius inžinerinius sprendimus, inicijuoti naujus ir inovatyvius informacijos ir informacinių technologijų saugos sprendimus.
C2 Projektuoti informacijos ir informacinių technologijų saugos sprendimus, atlikti mokslinius tyrimus, taikant tinkamus informacijos saugos ir kitų sričių metodus ir priemones.
C3 Realizuoti informacijos ir informacinių technologijų saugos sprendimus, apimančius saugius kompiuterių tinklus, virtualias architektūras, duomenų ir elektroninių dokumentų bazes, programų ir elektroninių paslaugų sistemas.
C4 Spręsti informacijos saugos vadybos problemas: analizuoti ir įvertinti informacijos saugos grėsmes ir rizikas, atlikti informacijos saugos sistemos audito ir sertifikavimo procedūras, taikyti informacijos saugos vadybos sistemas, incidentų ir konfigūracijos valdymo priemones.
C5 Ekspertiškai vertinti esamus ar kuriamus informacijos ir informacinių technologijų saugos produktus ir paslaugas, teikti rekomendacijas tolimesniam tobulinimui ir vystymui.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Efektyviai ir profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su įvairiomis auditorijomis.
D2 Efektyviai dirbti komandose ir joms vadovauti, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Sistemingai ir savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio, profesinio ir mokslinio tobulėjimo.
E2 Savarankiškai, sistemingai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.
E3 Demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės ir mokslinės veiklos problemas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, seminarus, grupines ir individualias konsultacijas, diskusijas, atvejų analizes, pristatymus ir demonstracijas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei individualių ir grupinių projektų rengimas, literatūros paieška ir analizė, problemų sprendimas, ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykams skirti 72 kreditai, baigiamajam projektui skirta 30 kreditų ir universiteto nustatytiems tiriamiesiems, kitos krypties ir laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 18 kreditų. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studentai studijuoja studijų krypties dalykus: Kompiuterių tinklų saugą, Informacinių technologijų saugos metodus, Programų saugą, Informacijos saugos vadybą, Elektroninių paslaugų saugą, Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo metodus, Informacijos saugos sistemų projektavimo metodologiją, Virtualios infrastruktūros saugą, Nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir jų tyrimų metodikas bei kitus dalykus.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
1-3 semestruose studentai gali pasirinkti 18 kreditų apimties studijų krypties gilinamųjų dalykų bloką (Kriptografinės sistemos, Duomenų bazių ir elektroninių dokumentų sauga, Modeliais grindžiamas sistemų kūrimas) ar kitos krypties universiteto nustatytus studijų dalykų blokus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi informacinių technologijų mokslinių tyrimų metodologijos, informacijos saugos teorinių pagrindų ir metodų, informacijos ir informacinių technologijų saugos technologijų, informacijos saugos vadybos ir elektroninės erdvės teisinio reguliavimo žinių, geba savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti informacijos saugos užtikrinimo srityje: vertinti, planuoti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų sistemas, spręsti programinės įrangos saugos problemas, taip pat saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija, projektuoti ir įgyvendinti informacijos saugos vadybos sistemas, planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kompiuterių sistemų atstatymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį, vadybinį ar kitą inžinerinį darbą informacijos ir informacinių technologijų saugos sprendimų kūrimo, tyrimo, projektavimo ir įgyvendinimo srityse, įmonėse ir organizacijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar artimos studijų krypties doktorantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-09-17