Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros energetika (anglų k. - Electrical Energy)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas su pagyrimu, 6624

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

KTC_Electrical Engineering SF_2020.pdf

Valstybinis kodas

6531EX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-12-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti elektros energetikus kurie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų elektros energetikos inžinerinei veiklai, išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas (A):
A-1 Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, pagrindžiančius reikalingus elektros inžinerijos fundamentinius spendimus;
A-2 Žinos svarbiausias elektros inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį praktinėje veikloje;
A-3 Žinos su elektros inžinerija susijusias problemas platesniame kitų mokslų kontekste.
Inžinerinė analizė (B):
B-1 Gebės analizuoti elektros energetikos problemas ir jas kūrybiškai spręsti taikant analitinius ir modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas (C):
C-1 Gebės formuluoti bei atlikti projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus;
C-2 Gebės taikyti projektavimo metodikas.
Tyrinėjimai (D):
D-1 Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais;
D-2 Gebės atlikti elektros energetikos inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamą analizę bei matavimus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti rezultatų praktines išvadas;
D-3 Turės darbo su įranga, naudojama elektros inžinerijoje įgūdžių
Inžinerinė veikla (E):
E-1 Gebės parinkti elektros energetikos inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti;
E-2 Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant elektros energetikos inžinerines problemas;
E-3 Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes;
E-4 Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Asmeniniai/perkeliamieji įgūdžiai (F):
F-1 Gebės spręsti elektros energetikos inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje;
F-2 Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F-3 Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus;
F-4 Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus;
F-5 Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas, taikant pažangius mokymo ir mokymosi metodus: tradicinė paskaita, problemomis grįstas mokymas, interaktyvi paskaita, laboratoriniai ir praktiniai darbai, konsultacijos, darbas grupėse, praktika, specialių programinių paketų taikymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyką, vertinami priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui: puikus (aukštesni nei vidutiniai reikalavimai), tipinis (standartiniai, vidutiniai reikalavimai) ir slenkstinis (minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Užsienio kalba 1, Matematika 1, Fizika, Mechanika, Elektrotechninės medžiagos ir elektronikos komponentai ,Bendroji energetika, Pažintinė profesinės veiklos praktika, Užsienio kalba 2, Matematika 2, Informacinės technologijos, Elektrotechnika, Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba, Elektros matavimai, Automatikos pagrindai, Elektrinės ir pastotės I, Elektros mašinos, pavaros ir transformatoriai, Jutikliai, valdikliai ir vykdymo įtaisai, Aplinkos ir žmonių sauga, Elektros darbų praktika, Elektrinės ir pastotės II, Skirstomieji, perdavimo ir kontaktiniai tinklai, Elektros įrenginių diagnostika, Semestrinis darbas, Profesinė praktika, Teisė, Technologinė praktika, Baigiamasis darbas 1, Verslo ekonomika ir vadyba, Projektų valdymas, Baigiamoji praktika, Baigiamasis darbas 2
Specializacijos:
Elektros tinklai ir sistemos
Įmonių vidaus tinklai
Transporto elektros sistemos
Studento pasirinkimai:
Filosofija arba Sociologija
Verslo etika arba Profesinis komunikavimas
Transporto ryšiai ir telematika arba Elektros įrenginių montavimas
Laisvai pasirenkamas dalykas 1
Laisvai pasirenkamas dalykas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas 3

Yra galimybė pasirinkti vieną iš trijų specializacijų:
Elektros tinklai ir sistemos (Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas, Relinė apsauga ir mikroprocesoriniai įtaisai, Aukštų įtampų technika, Elektros tinklų projektavimas) arba Įmonių vidaus tinklai (Įmonių elektros įrenginiai, Įmonių elektros ir kompiuteriniai tinklai, Vidaus tinklo elektros įrenginių eksploatacija, Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas) arba Transporto elektros sistemos (Transporto elektros įrenginiai ir grandinės, Elektros transporto galios elektronika, Elektromobilių ir hibridinių automobilių sandara, Elektromobilių krovimo stotelės)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aukštas absolventų įsidarbinimo pagal specialybę rodiklis – 94 %. Labai didelė paklausa (įmonės galėtų įdarbinti 2-3 kartus daugiau absolventų negu praktiškai baigia). Programoje yra trys specializacijos smulkiai apimančios visas galimas energetikos sritis: Elektros energijos gamyba, tiekimas (1 specializacija), Įmonių, pastatų vidaus elektros tinklai (2 specializacija), Elektrinis transportas, krovimo stotelės (3 specializacija).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gebės dirbti įvairiose elektros energetikos sistemų projektavimo, eksploatavimo įmonėse, įvairaus profilio pramonės įmonėse padalinių vadovais, darbų vykdytojais, elektros įrenginių montavimo inžinieriais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus + studentų mobilumo programą Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Portugalijos, Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus + praktikas užsienio įmonėse.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: