Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės sistemos (anglų k. - Information Systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų specialistus, turinčius sisteminį požiūrį į informacines sistemas ir technologijas, žinančius informacinių sistemų kūrimo principus ir jų taikymo galimybes, gebančius analizuoti verslo poreikius, konceptualizuoti verslo procesus, kokybiškai projektuoti, praktiškai realizuoti ir diegti naujas informacines sistemas, modifikuoti ir administruoti esamas sistemas, taip pat pajėgius užtikrinti aukštą darbų kokybę, galinčius spęsti kompleksines problemas ir savarankiškai priimti sprendimus.

Studijų rezultatai:
Žinios
Žinios apie informacinių sistemų analizės ir projektavimo metodus, reikalavimų surinkimą ir analizę, veiklos procesų modeliavimą ir imitavimą, informacinių sistemų inžinerijos metodus.
Funkcinio ir objektinio programavimo paradigmų žinios, programavimo kalbų ir technologijų žinios, žinios apie duomenų struktūras ir algoritmus.
Duomenų bazių ir duomenų bazių valdymo sistemų, duomenų gavybos, analizės ir vizualizavimo principų žinios, vartotojo sąsajos konstravimo ir interneto technologijų žinios..
Fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, apimančios teorinius ir praktinius šių mokslo sričių aspektus, kurios skirtos realiam pasauliui suprasti ir profesiniams tikslams pasiekti.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
Gebės įvertinti dalykinės srities žinių poreikį, problemų kompleksiškumą ir įgyvendinamumą, apibrėžti informacinių sistemų aprėptį ir taikymo galimybes.
Gebės rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sisteminius informacijos analizės metodus, pasirinkti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, siekiant priimti sprendimus.
Specialieji gebėjimai
Gebės analizuoti dalykinę sritį, veiklos procesus, vartotojų poreikius ir jų pagrindu sudaryti informacinės sistemos reikalavimus.
Gebės projektuoti ir realizuoti informacines sistemas, taikant įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius.
Gebės kurti ir administruoti duomenų bazes, optimizuoti užklausas,
projektuoti ir kurti duomenų saugyklas, naudoti duomenų gavybos metodus, interpretuoti rezultatus verslo šakos kontekste.
Gebės programuoti struktūriškai ir objektiškai, taikyti programinius karkasus, projektuoti informacinės sistemos vartotojo sąsają bei ją realizuoti naudojant skirtingas technologijas ir įrankius

Socialiniai gebėjimai
Gebės dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę, teikti siūlymus, aptarti idėjas.
Gebės dalintis atsakomybe ir priimti grupės viziją, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, palaikyti dalykinę kalbą, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.

Asmeniniai gebėjimai
Gebės samprotauti, analitiškai mąstyti, savarankiškai planuoti ir organizuoti mokymosi procesą, nuolat ugdyti profesinę kompetenciją.
Gebės taisyklingai raštu ir žodžiu perteikti informaciją, idėjas, rengti techninę dokumentaciją, atsakingai vykdyti įvairią projektinę veiklą.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, laboratorinis darbas, praktinis užsiėmimas, literatūros analizė, diskusija, simuliacija, atvejo analizė, svečio paskaita, komandinis projektas, darbas grupėse, savarankiškas darbas, nuotolinis mokymasis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos pasiekimams ir studento įgytoms žinioms ir gebėjimams vertinti numatyta taikyti: tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai, koliokviumai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita), grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, referatų analizė, studijavimo pasiekimų aplankų analizė, pokalbis, laboratorinių darbų ataskaitos ir gynimas, kursinių darbų gynimas, individualaus ar komandinio projekto ataskaitos ir jų pristatymas, praktikos ataskaitos, ir baigiamojo darbo ir jo gynimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinių sistemų studentai studijuoja tokius dalykus:

Informacinių technologijos
Programų kūrimo įvadas
Operacinės sistemos
Diskrečioji matematika 1
Matematinės analizės pagrindai
Anglų kalba 1
Bazinė anglų kalba 1
Pažintinė praktika
Algoritmai ir duomenų struktūros
Procedūrinis programavimas
Diskrečioji matematika 2
Vadybos pagrindai
Anglų kalba 2
Bazinė anglų kalba 2
Logika
Etika
Kompiuterinė grafika
Kompiuterių architektūra
Objektinis programavimas
Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Ekonomikos teorija
Technikos filosofija
Filosofija
Kompiuterių tinklai
Verslo informacinių sistemų įvadas
Skaitiniai metodai ir algoritmai
Apskaitos sistemos
Integruotos programavimo aplinkos
Programavimo technologijos
Gamybinė praktika1
Demola praktika
Žmogaus ir kompiuterio sąveika
Duomenų bazės
Informacinių sistemų programų inžinerijos pagrindai
Interneto technologijos
Projektų valdymo principai
Verslo finansai
Sistemų teorija
Programų sistemų inžinerija
Duomenų bazių valdymas
Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos
Veiklos procesų valdymo pagrindai
Įmonių organizavimas ir valdymas
Logistika
Marketingas
Gamybinė praktika 2
Demola praktika 2
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas
Duomenų bazių administravimas
Bakalauro baigiamasis darbas 1
Verslo informacinių sistemų projektavimas
Sprendimų rengimas ir agentinės technologijos
Specialybės kalbos kultūra
Informatikos teisė
Organizacijų informacinės sistemos
Bakalauro baigiamasis darbas 2
Bakalauro baigiamasis darbas 3
Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu)
Informacinių sistemų auditas
Informacinės saugos pagrindai
Paslaugų architektūra grindžiamos informacinės
sistemos

Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė ir dvi profesinės veiklos praktikos. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu susipažįstama su konkrečiais verslo procesais, įtvirtinami ir tobulinami verslo informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimo, diegimo ir priežiūros gebėjimai, gilinamos programavimo žinios.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatyti du laisvai pasirenkami dalykai ir devyni pasirinkimai iš alternatyvių dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa parengta vadovaujantis ACM rekomendacijomis, didelis dėmesys skiriamas praktiniam darbui. Galima rinktis nuolatines ir ištęstines nuotolines studijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Informacinių sistemų studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti informacinių sistemų analitikais, informacinių sistemų projektuotojais, duomenų bazių architektais, projektų vadovais
Tolesnių studijų galimybės:
Informacinių sistemų studijų programos absolventas gali tęsti studijas informatikos mokslų krypties magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.