Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šilumos energetika ir technologijos (anglų k. - Thermal Energy and Technology)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Energijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Šilumos_energetika_ir_technologijos_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121EX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti energetikos krypties termoinžinerijos žinių, padėti įsisavinti pagrindines sąvokas, teorijas, principus, išugdyti technologinių procesų, termoinžinerinių įrenginių parinkimo ir sistemų projektavimo praktinius gebėjimus šilumos energetikos ir technologijų srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žinoti ir suvokti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, kad galėtų suprasti šilumos energetikos ir technologijų programą atitinkančius energijos inžinerijos fundamentinius pagrindus
A2 Žinoti ir sistemiškai suprasti šilumos energetikos ir technologijų esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas
A3 Turėti nuosekliai susietų pagrindinių šilumos energetikos ir technologijų žinių
A4 Žinoti platesnį daugiadalykį šilumos energetikos ir technologijų kontekstą, gebėti adaptuoti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus
A5 Baigusiems Šaldymo sistemų inžinerijos specializaciją: turi nuoseklių šaldymo ir šilumos siurblių inžinerijos žinių, įskaitant pagrindines šiluminės energijos inžinerijos srities žinias
A6 Baigusiems Šilumos energetikos inžinerijos specializaciją: turi nuoseklių degimo procesų, atsinaujinančios energetikos, šiluminių elektrinių ir technologinių įrenginių veikimo bei valdymo žinių, įskaitant pagrindines šiluminės energijos inžinerijos srities žinias
Inžinerinė analizė:
B1 Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą šilumos energetikos ir technologijų problemoms formuluoti ir spręsti pasirenkant tinkamus metodus
B2 Gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant šilumos energetikos ir technologijų inžinerinius uždavinius, jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą
B3 Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus šilumos energetikos ir technologijų kryptyje
Inžinerinis projektavimas:
C1 Gebėti taikyti šilumos energetikos ir technologijų inžinerines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus
C2 Suprasti šilumos energetikos ir technologijų projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Gebėti rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius
D2 Gebėti planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis, pateikti išvadas
D3 Turėti darbo su įranga, naudojama šilumos energetikos ir technologijų srityje, įgūdžių
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą šilumos energetikos ir technologijų inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinoti tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų
E2 Gebėti derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant šilumos energetikos ir technologijų inžinerines problemas
E3 Suprasti ir įvertinti šilumos energetikos ir technologijų inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes
E4 Suprasti šilumos energetikos ir technologijų inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje
F2 Holistiškai suprasti šilumos energetikos ir technologijų inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už šilumos energetikos ir technologijų inžinerinę veiklą
F3 Išmanyti šilumos energetikos ir technologijų projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminams, namų darbų, semestro bei dalykų projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama profesine praktika ir bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami etapais: kai numatyti tarpiniai atsiskaitymai, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja: bendrus universitetinius modulius, inžinerijos pagrindus, matematikos ir fizinių mokslų dalykus, socialinių mokslų dalykus, pagrindinius studijų krypties dalykus ir studijų krypties gilinimosi dalykus. Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) energetikos sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, sprendžiant praktines šilumos gamybos ir tiekimo inžinerijos, šilumos ir šaldymo technologijų kūrimo, parinkimo bei panaudojimo problemas, perimama įmonių padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, surenkami reikalingi duomenys bakalauro baigiamajam projektui.
Specializacijos:
Šaldymo sistemų inžinerija, Šilumos energetikos inžinerija
Studento pasirinkimai:
Studentas susidaro asmeninį 6 kr. modulių rinkinį, renkasi projektų alternatyvas (12 kr.) ir specializacijos dalykus (30 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi mechanikos inžinerijos, medžiagotyros, inžinerinės termodinamikos, termohidromechanikos, šilumos ir masės mainų, šiluminių matavimų žinių, supranta šilumos generavimo, naudojimo, tyrimo ir įrenginių valdymo procesus, geba analizuoti, formuluoti ir spręsti techninius šilumos generavimo, transformavimo ir panaudojimo įvairiose technologijose uždavinius. Turi šilumos gamybos, tiekimo, šaldymo, kuro degimo, kuro ciklo, aplinkos taršos ir energetikos ekonomikos žinių, geba projektuoti bei valdyti termoenergetines sistemas ir įrenginius, vertinti jų energinį ir ekserginį efektyvumą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti šiluminėse ir atominėse elektrinėse, šilumos gamybos ir tiekimo įmonėse, kuro gamybos ir tiekimo įmonėse, vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos ar šaldymo sistemų projektavimo, montavimo, remonto, eksploatavimo ir konsultavimo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šilumos energetikos ir technologijų studijų programą, studijas galima tęsti Termoinžinerijos ir kitų inžinerijos mokslų studijų krypčių magistrantūros studijų programose.