Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General Practice Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531GX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-08
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę visuose slaugos proceso etapuose, dirbti komandoje, demonstruoti kritinį mąstymą, holistinį požiūrį, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, mokslu pagrįstą profesinę veiklą.

Studijų rezultatai:
Baigęs Bendrosios praktikos slaugos studijas asmuo:
Žinios ir jų taikymas:
– žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje;
– kritiškai sistemina ir integruoja biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
– taiko tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti;
– geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
Socialiniai gebėjimai:
– bendrauja, bendradarbiauja su pacientais ir jų artimaisiais bei dirba komandoje su įvairių sričių specialistais įgyvendindamas į asmenį orientuotą slaugą;
– sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažindamas asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
Asmeniniai gebėjimai:
– kritiškai vertina slaugos profesinę praktiką, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, vykdo slaugos mokslo ir praktikos sklaidą;
– savarankiškai ir atsakingai priima sprendimus bei įvertina jų poveikį profesinės veiklos situacijose;
– renka ir sistemina su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje.
Specialieji gebėjimai:
– vertina paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoja slaugą;
– atlieka ir vertina slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrindžia sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose;
– parengia pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms;
– atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais;
– ugdo paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja ir įgyvendina sveikatos mokymą, konsultuoja, atsižvelgiant į sveikatos mokymosi poreikius;
– taiko slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo ir studijavimo metodai grindžiami numatomais studijų rezultatais, dalykų turiniu. Teorinis mokymas su praktiniu mokymu derinamas realioje klinikinėje aplinkoje. Teoriniams dalykams taikomi paskaitos, seminaro, probleminio dėstymo, minčių lietaus, sąvokų analizės, diskusijos ir kt. metodai; specialiesiems gebėjimams ugdyti naudojami demonstravimo, klinikinės situacijos analizės, darbo porose, realių situacijų imitavimo metodai, praktiniai užsiėmimai ir praktikos; gebėjimų vykdyti tyrimus ugdymui taikomi informacijos paieškos, duomenų rinkimo vietoje, empirinio tyrimo metodai, kritinio mąstymo ugdymui – grupinio darbo, savirefleksijos, viešo pristatymo, projekto rengimo ir kiti metodai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų dalykų rezultatų pasiekimams įvertinti naudojami vertinimo raštu (testas, sąvokų žemėlapis, slaugos planas, projektas, praktinės veiklos ataskaita, egzaminas) ir vertinimo žodžiu (kolokviumas, didaktinis testavimas, atvejo analizė, projekto ir praktikos ataskaitos gynimas) metodai. Vertinama taikant kaupiamąjį vertinimą ir naudojant individualų kaupiamąjį indeksą. Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimu ir gynimu.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis – 171 kreditas.
Studijuojami dalykai: Anatomija, fiziologija, patologija; Bendroji slauga; Aplinkos sveikata; Moters ir vaiko sveikatos priežiūra; Bendruomenės slauga ir sveikatos stiprinimas; Vaikų slauga; Terapinė slauga ir farmakologija; Geriatrinė slauga; Specialioji terapinė slauga; Būtinoji pagalba ir intensyvioji slauga; Psichikos sveikatos slauga; Chirurginė slauga; Taikomųjų tyrimų metodologija; Bendravimo psichologija ir profesinė etika bei kt.
Privalomosios studijų krypties praktikos: Bendrosios slaugos; Moters ir vaiko sveikatos priežiūros; Bendruomenės slaugos; Vaikų slaugos; Geriatrinės slaugos; Terapinės slaugos; Intensyviosios slaugos; Psichikos sveikatos slaugos; Chirurginės slaugos; Baigiamoji praktika.
Studijuojami bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo dalykai: Specialybės kalba; Specialybės užsienio kalba; Sveikatos informacinės technologijos; Sveikatos sociologija; Praktinė filosofija.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis pageidaujamą užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų).
Pasirenkamosios praktikos, skirtos gilinimuisi kryptyje:
Bendruomenės sveikatos priežiūros / Psichikos sveikatos priežiūros; Skubiosios medicinos pagalbos / Anestezijos ir intensyviosios slaugos; Specialiosios chirurginės slaugos / Specialiosios terapinės slaugos.
Numatyti laisvai pasirenkamieji dalykai (LPD) (6 kr.). Juos studentas renkasi iš bendro kolegijos LPD sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų metu studentai išmoksta taikyti naujausius, mokslo įrodymais paremtus slaugos veiksmus, taip užtikrinant kokybišką ir holistiniu požiūriu grįstą slaugos procesą. Praktiniai įgūdžiai ugdomi dirbant su moderniomis slaugos priemonėmis, kompiuterizuota simuliacine įranga, pritaikyta bendrajai ir specializuotai slaugai. Studentai pasirengimą profesinei veiklai įtvirtina profesinės veiklos praktikose, įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, dirbdami realiose klinikinėse situacijose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.