Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teatro menas (anglų k. - Theatre Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-03-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): parengti visuomeniškai aktyvius aukštos kvalifikacijos teatro meno profesionalus (aktorius, režisierius), atitinkančius tarptautinius standartus ir tenkinančius šalies meninius ir kultūrinius poreikius, puoselėjančius kultūros tradicijų tęstinumą, skatinančius atsinaujinimą ir kūrybiškumą, gebančius kompetentingai pasirengti savarankiškai kūrybai.
Studijų rezultatai: tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai (gebėjimas bendrauti, gebėjimas dirbti grupėje); kritiškas ir savikritiškas mąstymas; gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai, prisitaikyti prie naujų situacijų, spręsti problemas; gebėjimas generuoti įvairias kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo galimybių; teatro istorijos ir estetikos, teatro raidos etapų bei kūrėjų žinojimas; gebėjimas intelektualiai, techniškai ir kūrybiškai realizuoti individualų požiūrį atskleidžiantį meno projektą, parodantį būtinus meninės raiškos ir techninio pasirengimo įgūdžius ir sukauptą pasirodymų publikai patirtį; teatro kūrinio parengimo pakopų, įvairių technologijų panaudojimo ir pritaikymo sceninei kūrybai galimybių išmanymas; gebėjimas profesionaliai atlikti teatro kūrybinius darbus, gebėjimas įgyti ir tobulinti meninės raiškos ir atlikimo technikos įgūdžius; gebėjimas kurti teatrinį produktą-projektą, atitinkantį tarptautinius standartus; įvaldyti savarankiško kūrybinio darbo įgūdžius; gebėjimas analizuoti kūrybinius teatro projektus bei šiuos gebėjimus pritaikyti profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos: baigiamojo spektaklio ar kūrybinio meno projekto rengimas, individualios paskaitos, pratybos grupėje, diskusijos, konsultacijos, repeticijos, savarankiškas darbas, literatūros ir garso / vaizdo šaltinių analizė, probleminis dėstymas, seminarai, pratybos su grupe, praktinių užduočių atlikimas, svarbiausių autorių tekstų skaitymas, aktyvaus mokymosi metodai: grupės diskusija, minčių lietus, tekstų analizė ir vertinimas; teorinės paskaitos, spektaklio / filmo / video peržiūra.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: įskaita, egzaminas, baigiamasis meno projektas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai, bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis meno projektas.
Specializacijos:
Vaidyba
Režisūra
Profesinės veiklos galimybės: absolventai gali dirbti įvairiuose Lietuvos (valstybiniuose ir nevalstybiniuose) teatruose ir jų trupėse, mokyklose bei kūrybinėse sąjungose, kultūros ir švietimo įstaigose, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.
Tolesnių studijų galimybės: baigę pirmosios pakopos studijų programą Teatro menas absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas menų krypčių grupėje arba kt., jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.