Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemės ūkio technologija (anglų k. - Agricultural technology)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Studijų krypties šaka

Žemės ūkio technologijos

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-11-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

MK_Zemes ukio technologija_prof. BA_2014.pdf
MK_Zemes ukio technologija_prof.B_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531IX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550811

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka


Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti žemės ūkio mokslų profesinius bakalaurus, gebančius vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybos, sandėliavimo ir realizavimo darbams, organizuoti verslo įmonės (padalinio) veiklą, taikyti naujausias intensyvias žemės ūkio produkcijos gamybos technologijas ir aplinkosaugos bei darbų saugos reikalavimus.
Studijų rezultatai:

Studijų programos aprašo santrauka Absolventai gebės:
1. Organizuoti augalininkystės technologinį procesą.
2. Organizuoti gyvulininkystės technologinį procesą.
3. Parinkti žemės ūkio techniką
4. Eksploatuoti žemės ūkio statinius
5. Projektuoti ir valdyti technologinį procesą
6. Aprūpinti technologinį procesą gamybiniais materialiniais ištekliais.
7. Vertinti vykdomų darbų kokybę
8. Organizuoti žemės ūkio produkcijos sandėliavimą
9. Organizuoti žemės ūkio produkcijos paruošimą realizavimui.
10. Organizuoti žemės ūkio produkcijos realizavimą.
11. Įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.
12. Planuoti įmonės veiklą, pajamas.
13. Organizuoti ir kontroliuoti įmonės valdymo procesą.
Gyvulininkystės produktų gamybos technologijos specializacijos:
14. Įvertinti turimas ūkio sąlygas ir parinkti ūkio ar fermos specializaciją
15. Parengti pieno ar mėsos produktų gamybos cecho veiklos planą
16. Įkurti mėsos arba pieno produktų gamybos cechą
17. Organizuotitechnologinįprocesąspecializuotamepienoproduktųgamybosūkyjearbafermoje
18. Organizuoti technologinį procesą specializuotame mėsos produktų gamybos ūkyje arba fermoje
19. Kontroliuoti produktų gamybos ir kokybės parametrus
20. Organizuoti produktų realizavimą
Ekologinės žemdirbystės specializacijos:
21. Įvertinti turimas ūkio sąlygas ir parinkti specializaciją
22. Parengti ekologinio ūkio veiklos planą
23. Įteisinti ekologinį ūkį
24. Organizuoti ekologinių augalininkystės produktų gamybą
25. Organizuoti ekologinių gyvulininkystės produktų gamybą
26. Kontroliuoti ekologinių produktų gamybos ir kokybės parametrus
27. Organizuoti ekologinių produktų realizavimą
Žemės ūkio komercija specializacijos:
28. Žinoti teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio komercinę veiklą
29. Analizuoti ir charakterizuoti maisto ir ne maisto prekes
30. Organizuoti prekių pirkimą, gabenimą, sandėliavimą, pardavimą
31. Formuoti marketingo kompleksą
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijuojant akcentuojamas studentų savarankiškas darbas, pagrįstą problemų sprendimu ir naudojantis mokslinių tyrimų rezultatais. Šalia tradicinių studijų metodų dažnai naudojama situacijų analizė, studijuojant specialiuosius studijų krypties dalykus. Pvz., dėstytojas ar studentas pateikia realią gamybinę situaciją. Studentai grupėse ar individualiai ieško iškeltos problemos sprendimo, vertina vieni kitų, taip pat įmonėje priimtų sprendimų variantus. Dalis dalykų gali būti studijuojami virtualioje Moodle aplinkoje. Praktinių darbų metu formuojami pirminiai darbinės veiklos įgūdžiai, o profesinės veiklos praktikų metu jie galutinai suformuojami. Praktinių darbų metu dažniausiai naudojamas metodas – darbas grupėse. Studentų grupelė gauna konkrečią užduotį, naudodamiesi reikalingomis priemonėmis ar įranga ją atlieka, pateikia atlikto darbo rezultatus, juos vertina, daro išvadas ir pristato dėstytojui bei kitos grupelės nariams. Savarankiškai studijuodami studentai ruošiasi seminarams, pranešimams, jų pristatymui, rengia projektus, studijuoja dokumentus, įvairius literatūros šaltinius, dirba porose/grupėse, pristato savarankiško darbo rezultatus. Savarankiškai dirbdami studentai taiko ir tiriamosios veiklos metodus: anketavimas, referatų pristatymas, kursinių bei baigiamųjų darbų rengimas, situacijų analizė. Jie skirti praktinės tiriamosios veiklos įgūdžių formavimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalykų vertinimui naudojamas kaupiamasis vertinimas, kurį sudaro tarpinių vertinimų, praktinių ir savarankiškų darbų įvertinimai, egzamino ar savarankiško projekto įvertinimas. Vertinamos praktikų ataskaitos ir pristatymai, kurie aptariami grupėje kartu su praktikų vadovais.
Sandara
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.(užsienio kalba, specialybės kalba ir raštvedyba, etninė kultūra, psichologija).
Studijų krypties dalykai –135 kr., kuriuos sudaro: studijų dalykai – 96 kr. (informacinės technologijos, taikomoji matematika, botanika ir augalų fiziologija, augalininkystės technologijos, augalų apsauga, augalininkystės mecha¬ni¬za¬vimas, gyvulių anatomija ir fiziologija, bendroji gyvulininkystė, galvijininkystė, kiaulininkystė, veterinarijos pagrindai, gyvulininkystės pastatai, technologijos ir įranga, buhalterinė apskaita ir finansai, žemės ūkio verslo organizavimas, žemės ūkio įmonių ekonomika ir politika, teisė, žmonių sauga, aplinkos apsauga; profesinės veiklos praktikos - 30 kr. (žemės ūkio technologijų praktika (15kr.), specializacijos praktika (6kr.), baigiamoji praktika (9kr.); baigiamasis darbas – 9 kr.;
Pasirenkamieji dalykai: specializacijos – 15kr.,laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.; alternatyviai pasirenkamieji dalykai – 6 kr.
Specializacijos:
Žemės ūkio komercija (prekių mokslas, žemės ūkio verslo logistika, žemės ūkio marketingas).
Gyvulininkystės produktų gamybos technologija (pieno ir jo produktų gamybos technologija, mėsos ir jos produktų gamybos technologija, veiklos planas).
Ekologinė žemdirbystė (ekologinė augalininkystė, ekologinė gyvulininkystė, veiklos planas).
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis vieną iš specializacijų (15 kr.), laisvai pasiren¬ka¬muo¬sius dalykus (9 kr.) ir alternatyviai pasirenkamuosius dalykus (6 kr.). Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio koleginė žemės ūkio technologijų studijų programa, suteikianti kompetencijas organizuojant tradicinę žemės ūkio gamybą, perdirbant pieną ir mėsą bei vykdant žemės ūkio komerciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
darbas Lietuvos ir užsienio žemės ūkio gamybos, perdirbimo, ūkininkų ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse, privačiose ir valstybinėse įmonėse, žemės ūkio produkcijos prekybos organizacijose, ūkininko ūkio kūrimas ūkininkavimas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Žemės ūkio technologijos studijų programą, studijas galima tęsti Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakultete, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje, užsienio šalių žemės ūkio krypties universitetuose.

Aprašymo santrauka anglų kalba

Future technicians study cattle anatomy and physiology, botany, plant physiology, general cattle breeding, husbandry fundamentals, fundamentals of environmental protection, crop breeding technologies, crop protection, livestock breeding mechanisation, swine breeding, crop breeding, cattle breeding, etc.

Practical studies are conducted in three stages: agricultural technology practice, specialisation practice and final practice. The duration of practical studies is 23 weeks. During studies, the skills required to organise activities of a company (division), apply production technologies, manage, communicate, cooperate, etc., are consolidated and improved.

The study programme for agricultural technologies is designed for people who have secondary general education and aspire to be agricultural technicians.