Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos inžinerija (anglų k. - Environmental engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

112
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211EX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470712

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aplinkos inžinerijos magistrą, turintį žinių apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas ir gebantį identifikuoti pagrindines aplinkos inžinerijos krypties problemas, pasirinkti jų sprendimo būdus, įvertinti aplinkos taršos poveikį aplinkai ir žmogui, taikyti aplinkos taršos prevencijos ir taršos mažinimo priemones bei būdus, gebantį inovatyviai spręsti problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose, ir palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Žinos apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, aplinkos taršos poveikį aplinkai, aplinkos taršos prevencijos ir taršos mažinimo priemones ir būdus.
Aplinkos apsaugos valdymo, aplinkosauginių technologijų vystymo, aplinkos procesų analizės žinios.
Gebėjimas tirti:
Gebės taikyti mokslinių tyrimų rezultatus analizuojant aplinkos užterštumo rizikos, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus ir aplinkos apsaugos politikos formavimo principus.
Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis įvairiais šaltiniais, planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
Inžinerinė analizė:
Gebės panaudoti savo inžinerines žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius ir mokslinių tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
Gebės taikyti inovatyvias taršos mažinimo priemones aplinkos tausojimo, išsaugojimo ir gerinimo problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės taikyti įgytas inžinerines žinias ir mokslinį supratimą sprendžiant netipines aplinkosaugines problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis.
Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus darnios gamtonaudos ir aplinkos išsaugojimo srityje.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, nustatyti aplinkos taršos kenksmingumo lygį ir parinkti inžinerines priemones jam sumažinti, planuoti ir diegti efektyvius aplinkos apsaugos būdus, kurti tam skirtus įrenginius bei propaguoti aplinkos saugojimą.
Gebės taikyti informacines technologijas vertinant gautus rezultatus, atlikti svarbiausių aplinkosaugos įrenginių parametrų skaičiavimus, pasitelkti ir sudaryti aplinkos taršos ir įvairių aplinkoje vykstančių procesų analizei ir prognozei reikalingus skaitinius-matematinius modelius.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės įgytas žinias taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose, gebės dirbti komandoje ir būti jos lyderiu.
Gebės rengti mokslinius darbus ir publikacijas, bendrauti su tiksline bendruomene lietuvių ir užsienio kalba ir tobulinti savo kvalifikaciją visą savo gyvenimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus, grupinis ar partneriškas darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas, diferencijuotas, modulinis mokymas, formalusis ir neformalusis švietimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai)
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklalapyje.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš siūlomų VGTU.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Įgyti gebėjimai taikyti mokslinių tyrimų rezultatus analizuojant aplinkos užtaršą bei ieškant sprendimų būdų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai gali sėkmingai dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose bei studijas tęsti technologijos mokslų aplinkos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms studijoms doktorantūroje – tiek VGTU, tiek kituose Lietuvos ar užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01