Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Edukacinių technologijų valdymas (anglų k. - Management of Educational Technology)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Edukologija

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211MX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470111

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti edukologijos magistrus, gebančius organizuoti inovatyvaus ugdymo metodais ir ICT taikymu grindžiamą mokymą kiekvienoje švietimo ir ugdymo institucijoje.
Studijų programa yra parengta kartu su leidykla „Šviesa“ tai yra pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo praktikams.
Studijų rezultatai:
1. Gebės kūrybiškai taikyti informacines komunikacines technologijas mokymo ir mokymosi procese ir adekvačiai vertinti jų poveikį ugdymo procesui.
2. Gebės kurti technologijomis grįstą mokymo(-si) turinį, siekiant veiksmingo ugdymo proceso organizavimo.
3. Gebės išnaudoti ir plėtoti potencialias informacinių komunikacinių technologijų galimybes inicijuojant esminius ugdymo paradigmų pokyčius institucijoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Akademinė paskaita, probleminis dėstymas, analitinis pokalbis, diskusijos, individualios ir/ar grupinės užduotys, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas ir pristatymas, situacijos modeliavimas, atvejo analizė, aplanko, teorinis modeliavimas, kampai, projektinio darbo, probleminio darbo, debatai, mokslinė chronologinė horizontalė, chronologinė analizė, vizualizacijos, Sanderso pakoreguota B.Bloomo taksonomija, sąvokų žemėlapis, abipusis mokymasis, refleksija, savirefleksija, on-line
paramos studentams.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimams vertinti taikoma kaupiamoji (individualios ir grupinės užduotys, koliokviumai, projektai, tyrimo programos ir pan.) vertinimo sistema (10 balų sistema arba atestavimas). Visi studijų dalykai (išskyrus Mokslinę tiriamąją praktiką bei tarpinius Magistro baigiamojo darbo atsiskaitymus) baigiami egzaminais. Studijos baigiamos magistro darbo gynimu (vertinimas 10 balų sistema). Supratimas vertinamas taikant SOLO taksonomiją.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1.Semestras
Privalomieji dalykai (Edukologinių tyrimų metodologija; Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese; Magistro baigiamasis darbas; Šiuolaikinės edukacinės technologijos; Technologijų taikymas specialiajame ugdyme).
2. Semestras
Privalomieji dalykai (Lyderiavimas mokant ir mokantis; Magistro baigiamasis darbas; Modernių ugdymo technologijų valdymas; Technologijomis grįsto mokymosi
turinio kūrimas ir vertinimas).
3.Semestras
Privalomieji dalykai (Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika; Magistro baigiamasis darbas).
Specializacijos:
Karjeros valdymas
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją.
Galima laisvai pasirinkti pasirenkamąjį dalyką: 2 semestras (Konsultavimas karjerai organizacijoje; Nuotolinio ir virtualaus mokymosi organizavimas; Projektinės veiklos modeliavimas); 3 semestras (Nuotolinio mokymosi paramos sistemos; Švietimo projektų vadyba).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys galės dirbti tiriamąjį, pedagoginį ir konsultacinį-koordinacinį darbą visose švietimo ir ugdymo institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines edukacines technologijas akcentuojant inovatyvaus mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.