Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos apsaugos inžinerija (anglų k. - Environment Protection Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550712

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aplinkos apsaugos inžinerijos specialistą, turintį aukštąjį koleginį išsilavinimą, įgijusį fundamentinių, socialinių mokslų ir inžinerijos žinių, reikalingų aplinkos apsaugos srityje, atitinkantį darbo rinkos poreikius, gebantį kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, domėtis aplinkos apsaugos technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti praktiškai, žinantį aplinkosauginių inžinerinių
sprendimų įtaką ir svarbą aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti, sugebantį palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
1. Žino bendruosius gamtos mokslų, matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti aplinkos apsaugos inžinerijos fundamentinius pagrindus.
2. Žino aplinkos procesus, taršos formavimosi ir mažinimo principus bei aplinkos inžinerijos sąvokas.
3. Turi pagrindinių praktikoje svarbių aplinkos inžinerijos technologijų (vandens gerinimo ir nuotekų valymo, oro taršos mažinimo, atliekų tvarkymo ir dirvožemio apsaugos, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo) žinių ir geba jas taikyti sprendžiant aplinkosaugines problemas, pritaikant gerai žinomas praktikoje patikrintas technologijas.
4. Žino švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones bei jų taikymą praktinėje veikloje.
5. Turi teisinių ir ekonominių žinių pagrindus, aktualius aplinkos apsaugai.
6. Geba parinkti ir atlikti tinkamus laboratorinius tyrimus aplinkosauginiams uždaviniams spręsti ir analizuoti jų rezultatus, pateikti išvadas.
7. Turi darbo įgūdžių su aplinkosauginiams tyrimams naudojama įranga.
8. Geba rasti aplinkos inžinerijos veiklai aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius viešose ir specializuotose duomenų bazėse.
9. Geba taikyti analitinius ir modeliavimo metodus analizuojant aplinkosauginius aspektus.
10. Geba vertinti aplinkos apsaugos aspektus ūkinėje veikloje.
11. Geba analizuoti inžinerinius projektus ir vykdyti bei valdyti jų įgyvendinimą.


12. Geba planuoti organizacines ir technologines aplinkosaugines priemones, projektus vykdant ūkinę veiklą.
13. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias mažinti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymą.
14. Geba parinkti aplinkosauginiu požiūriu veiksmingas priemones, užtikrinančias geriausių prieinamų gamybos būdų ir taršos prevencijos įgyvendinimą.
15. Geba parengti aplinkosauginės veiklos dokumentus
16. Moka bendrauti su specialistais ir kitais inžinerinės bendruomenės atstovais.
17. Geba tinkamai analizuoti, surinkti ir naudoti duomenis, pateikiant visuomenei aiškius ir logiškus sprendinius į konkrečiai apibrėžtas aplinkos apsaugos inžinerijos problemas/uždavinius.
18. Geba prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
19. Geba palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
20. Geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant aplinkosauginius uždavinius.
21. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
22. Geba suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Aplinkos apsaugos technologijų specializacija
1. Žino švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones bei jų taikymą praktinėje veikloje.
2. Geba rasti aplinkos inžinerijos veiklai aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius viešose ir specializuotose duomenų bazėse.
3. Geba taikyti analitinius ir modeliavimo metodus analizuojant aplinkosauginius aspektus.
4. Geba vertinti aplinkos apsaugos aspektus ūkinėje veikloje.
5. Geba analizuoti inžinerinius projektus ir vykdyti bei valdyti jų įgyvendinimą.
6. Geba planuoti organizacines ir technologines aplinkosaugines priemones, projektus vykdant ūkinę veiklą.
7. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias mažinti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymą.
8. Geba parinkti aplinkosauginiu požiūriu veiksmingas priemones, užtikrinančias geriausių prieinamų gamybos būdų ir taršos prevencijos įgyvendinimą.
9. Geba tinkamai analizuoti, surinkti ir naudoti duomenis, pateikiant visuomenei aiškius ir logiškus sprendinius į konkrečiai apibrėžtas aplinkos apsaugos inžinerijos problemas/uždavinius.
10. Geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti sprendžiant aplinkosauginius uždavinius.
11. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
12. Geba suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Aplinkos apsaugos organizavimo specializacija
1. Žino švarios gamybos principus ir pagrindines prevencijos priemones bei jų taikymą praktinėje veikloje.
2. Turi teisinių ir ekonominių žinių pagrindus, aktualius aplinkos apsaugai.
3. Geba rasti aplinkos inžinerijos veiklai aktualius teisinius, techninius ir mokslinius informacijos šaltinius viešose ir specializuotose duomenų bazėse.
4. Geba taikyti analitinius ir modeliavimo metodus analizuojant aplinkosauginius aspektus.
5. Geba vertinti aplinkos apsaugos aspektus ūkinėje veikloje.
6. Geba planuoti organizacines ir technologines aplinkosaugines priemones, projektus vykdant ūkinę veiklą.
7. Geba spręsti aplinkosaugines problemas parenkant technologijas, leidžiančias mažinti oro, nuotekų, dirvožemio taršą bei atliekų tvarkymą.
8. Geba spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje.
9. Geba suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
10. Geba parengti aplinkosauginės veiklos dokumentus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos, praktiniai darbai, diskusijos, situacijų sprendimai, mokomosios literatūros skaitymas ir analizė, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Utenos kolegijoje studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo %20tvarka_2017-03-21.pdf).
Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (15 ECTS):
Profesinė užsienio kalba, Teisės pagrindai, Profesinės kalbos kultūra, Filosofija arba Sociologija.
Studijų krypties dalykai (102 ECTS):
Matematika, Fizika, Chemija, Elektrotechnika ir elektronika, Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika, Darbo ir civilinė sauga, Ekonomika ir vadyba, Atsinaujinantys energijos šaltiniai, Kraštotvarka ir apželdinimas, Ekologija ir aplinkotyra, Aplinkos apsaugos politika ir teisė, Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša, Inžinerinė hidrologija.
Moduliai:
Atmosferos apsauga modulis: Cheminiai procesai aplinkos ore,
Kietųjų dalelių ir dujinių išlakų valymo technologijos,
Kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai
Vandens ištekliai ir jų apsauga modulis:
Vandens chemija ir mikrobiologija, ,
Vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologijos
Kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai
Atliekų tvarkymas ir dirvožemio apsauga modulis:
Atliekų tvarkymo technologijos
Dirvožemio apsauga,
Kursinis darbas ir tutoriniai užsiėmimai.
Praktikos (30 ECTS): Pažintinė praktika, Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika; Technologinė praktika; Baigiamoji praktika.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS).
Specializacijos dalykai (12 ECTS).
Baigiamojo darbo rengimas (12 ECTS).
Specializacijos:
Aplinkos apsaugos technologija (12 ECTS): Aplinkosauginių įrenginių parinkimo ir taikymo pagrindai, Projektų valdymas, Švarioji gamyba
Aplinkos apsaugos organizavimas (12 ECTS): Aplinkos apsaugos vadyba ir auditas, Aplinkos ekonomika, Projektų valdymas
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai: Filosofija arba Sociologija, Atsinaujinantys energijos šaltiniai arba Kraštotvarka ir apželdinimas.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS): 3 dalykai iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/LPD_2018-2019_Bendras.pdf

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Įdiegta probleminio mokymo/si sistema, išplėtotos studentų e-mokymosi galimybės,
studijų programa pritaikyta dėstyti užsieniečiams.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti ūkinės veiklos įmonėse, valstybinėse ir vietos savivaldos institucijose aplinkos apsaugos inžinieriumi, ekologu arba užimti kitas su aplinkos apsauga susijusias pareigas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28