Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Agronomijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Agronomy

Valstybinis kodas

KVALLAIP00002

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Asmuo, turintis biotechnologijos magistro laipsnį, įgis: funkcines kompetencijas - - gebės taikyti įgytas agrobiotechnologijos žinias žemės ūkio augalų fundamentaliuosiuose ir taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose; - gebės taikyti augalų biotechnologijos tyrimo metodus selekcinėse programose, kuriant atsparias šalčiui, ligoms, kenkėjams ir kt. veisles; įgys biotechnologinių tyrimų planavimo ir atlikimo kompetencijas; - gebės mokslinio-tiriamojo darbo rezultatus diegti praktikoje; - gebės analizuoti ir valdyti agrobiotechnologinius procesus, prognozuoti jų raidą. pažintines kompetencijas - - įgys fundamentalių žinių apie augalų ontogenezės genetinį determinavimą; - pagilins žinias apie augalų ontogenezės eigos valdymą ir reguliavimą; - pagilins žinias apie augalų dauginimą in vitro sistemoje, in vitro technologijas augalų selekcijoje; - žinos pagrindinius augalų biotransformacijos principus ir genų inžinerijos metodų panaudojimo galimybes; bendrąsias kompetencijas - - mokės ugdyti savo ir kitų kūrybinį novatoriškumą; - gebės kritiškai vertinti naujas idėjas moksliniuose tyrimuose, priimti sprendimus esant ribotai informacijai; - gebės atpažinti spręstinas agrobiotechnologijos problemas bei kūrybiškai įvertinti galimus problemų sprendimo būdus; - gebės planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą; - mokės dalykiškai bendrauti su kolegomis ir kitais asmenimis, sprendžiant mokslinių tyrimų bei gamybines problemas. Biotechnologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose magistrantūros studijas pagal Agrobiotechnologijos ar kitas biotechnologijos krypties studijų programas. Norintiems siekti biotechnologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti agronomijos ar biomedicinos mokslų studijų kitų artimų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta kvalifikacija nepripažįstama. Įgiję biotechnologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti biotechnologijos specialisto darbą taikomosios veiklos sektoriuje - agrarinio, biologinio profilio mokslo ir studijų institucijose, pramoninės ir žemės ūkio biotechnologijos įmonėse, konsultavimo ir ekspertizės tarnybose, tarptautinėse organizacijose, kitose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei organizacijose arba tęsti studijas doktorantūroje.