Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

"Realybės edukologija Slovakijos švietimo sistemoje"

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Dalykų mokytojai

Programos kontaktinė trukmė

8

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2018-08-30

Programos išregistravimo data

2020-04-15

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

VšĮ Trakų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

1.Susipažinti su Lietuvos patirtimi taikant realybės edukologijos metodus.
2.Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

Programos aprašymas

Slovakijos švietimo sistema ir pasiekimai, vertinant pagal tarptautinius standartus, labai panašūs kaip ir Lietuvos. Tai netenkina nei mūsų, nei Slovakijos švietimo ekspertų. Kadangi Slovakijoje, kaip ir mūsų šalyje, įgyjama daug universiteto diplomų, daugiausiai socialinių mokslų srityje, todėl baigę studijas jauni žmonės darbo rinkoje atsiduria be jokios praktinės patirties, turėdami darbo rinkos poreikių neatitinkančią kvalifikaciją. 2016 metų pradžioje švietimo klausimai buvo svarstyti Europos Sąjungos taryboje ir patvirtinta Nacionalinė Slovakijos švietimo reformos programa, kurioje itin didelis dėmesys skiriamas mokymosi medžiagos pritaikymui praktikoje, pameistrystės mokymo formos sukūrimui ir realizavimui švietimo įstaigose, mokinių susidomėjimo profesinio mokymo mokyklomis didinimui bei profesinio informavimo ir konsultavimo gerinimui. Pameistrystės kokybė priklauso nuo konkrečios mokyklos: jei mokyklos glaudžiai bendradarbiauja su darbdaviais, jų mokiniai turi daugiau galimybių sėkmingai patekti į darbo rinką. Produktyviojo mokymosi programos priklauso nuo konkrečios mokyklos, pasirinktų specialybių, bet tai nėra privaloma.
Jei prieš keletą metų Slovakijos mokykloms buvo aktualu vis labiau ir labiau skatinti mokinių motyvaciją mokytis, nes dauguma mokinių ją buvo praradę, tai dabar, įgyvendinat naujai parengtą produktyviojo mokymo/si programą, motyvacija mokytis ženkliai pagerėjo. Taip pat per tokį trupmą laiko tarpą pakito ir moksleivių apsisprendimas renkantis specialybes. Bendradarbiaujame su viena Slovakijos, tai yra P.O. Hviezdoslavo gimnazija, kuri savo šalyje laikoma bazine, sugebėjusia per trumpą laiką realybės edukologijos pagrindu padaryti mokymosi turinį reikšmingą mokiniams ir pasiekti gerų rezultatų.
Lietuvos mokykla, kaip ir kitų Europos šalių mokyklos, siekia tapti „gera mokykla“. Mokykla, ne tik suteikiančia žinių, bet ir gebėjimų, suformuojančia vertybines nuostatas, o taip pat ir parengiančia tolimesnio gyvenimo kelio pasirinkimui, karjerai. Kaip to pasiekti? Geros mokyklos koncepcijoje, patvirtintoje 2015 12 21 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1308, 13.3 punkte, kalbant apie ugdymasi (mokymasi), teigiama, kad jis turi būti ,, dialogiškas ir tyrinėjantis‘‘, o jį apibūdina šie bruožai: ,,įdomus ir auginantis (stebinantis, provokuojantis, kuriantis iššūkius, pakankamai platus, gilus ir optimaliai sudėtingas); atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo klaidas, jas taisyti); personalizuotas (suasmenintas) ir savivaldis (pagrįstas asmeniniais poreikiais ir klausimais, mokymosi uždavinių, tempo, būdų, šaltinių ir partnerių pasirinkimu, savistaba ir įsivertinimu); interaktyvus (pagrįstas sąveikomis ir partnerystėmis, dialogiškas, bendruomeninis, tinklinis, peržengiantis mokyklos sienas (globalus); kontekstualus, aktualus (ugdantis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi, rengiantis spręsti realias pasaulio problemas, naudotis šaltinių ir informacinių technologijų įvairove)‘‘. Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant tenka ,,išeiti‘‘ už mokyklos, matyti žymiai plačiau, o tai uždavinys visam kolektyvui, kiekvienam mokytojui, ne tik administracijai.
Mūsuose vis dar yra patiriančių nuolatines mokymosi nesėkmes ir susiduriančių su įvairiomis fizinės ir psichinės sveikatos problemomis mokinių, per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių ir pagrindinio išsilavinimo neįgyjančių, nepasirengusių toliau mokytis ar negalinčių apsispręsti dėl tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo. Tai sukelia dideles problemas ne tik konkrečiam asmeniui ar jo šeimai, bet ir valstybei.
Esame susipažinę su šalies mokyklose taikomais realybės edukologijos metodais, bet pastebime, kad ir jose vis dar per didelis dėmesys skiriamas mokymui, o ne išmokymui, mokymo metodams, o ne išmokimo metodams. Naujos mokymo paradigmos skelbia, kad esmė yra ne gerai organizuotas mokymo procesas, o efektyvus mokymo procesas.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 skirsnio 71 strp. Teigiama, kad ,,Lietuvos švietimo sistemos subjektai turi teisę dalyvauti tarptautinėje švietimo erdvėje, tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais‘‘, todėl bendradarbiavimo sutarties pagrindu siekiame susipažinti su Slovakijoje sukurtomis ir mokyklose sėkmingai taikomomis inovatyviomis realybės edukologijos mokymo formomis, produktyviuoju ugdymu, profesiniu informavimu ir tai įdiegti savo mokyklose, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir darbo rinkos poreikių atitikties bei veiksmingesnės asmens karjeros, integracijos į darbo rinką, įtraukiant į mokinio ugdymo procesą įvairius darbo rinkos dalyvius, perkeliant dalį mokymosi proceso į praktinio mokymosi vietas. Tai šiuo metu mums padaryti sekasi gan sudėtingai.
Programos dalyviai patobulins šias profesines kompetencijas: ugdymo/si aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo bei mokymosi proceso valdymo.
Programos trukmė – 32 akad. val. (teorinių užsiėmimų – 8 akad. val.; praktinių užsiėmimų – 22 akad. val; savarankiško darbo – 2 akad. val. .)
Programos metodai: paskaita, diskusija, pamokų ir kitų užsiėmimų stebėjimas ir aptarimas.