Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pastorius

Pavadinimas anglų kalba

Pastor

Kodas

263610

Pogrupio pavadinimas

Religijų specialistai

Pogrupio kodas

2636

Pogrupio aprašymas

Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
 • religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas;
 • įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose;
 • dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją;
 • religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje;
 • religinių pamokymų ir pamokslų rengimas;
 • mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems;
 • asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais;
 • tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti baigus evangeliškosios teologijos bakalauro studijų programą. Teologijos licenciato kvalifikacinį laipsnį galima įgyti baigus pastoracinės teologijos studijų programą universitete.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):aiškinti Biblijos tekstus, jų teologinį, literatūrinį ir istorinį kontekstą juos siejant su bendrosiomis Biblijos naratyve atsispindinčiomis temomis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Šv. Rašto egzegezės atlikimas, šiuolaikinio religingumo fenomenų analizavimas remiantis socialine, ekonomine ir politine krikščioniška etika;
 • sielovadinių pokalbių vedimas ieškant atsakymų į gyvenimo egzistencinius klausimus;
 • krikščioniško paveldo ir nacionalinio identiteto puoselėjimas remiantis krikščioniškosios religijos sistema, jos kilme, raida ir perspektyva, teologine literatūra, bendra krikščionybės samprata pasaulio religijų kontekste;
 • žmonių atvedimas prie tikėjimo tiesų, jų sustiprinimas skelbiant Evangeliją per bendruomenių pamokslus;
 • straipsnių rašymas dvasine tematika periodiniuose bažnyčios leidiniuose, pamokslavimas televizijos laidose.
Potencialūs darbdaviaiTradicinių konfesijų protestantiškos krypties bažnyčios.
Darbo priemonėsBiblijiniai ir religiniai šaltiniai.
Profesinės perspektyvosBaigus studijas universitetuose, vykdančiuose studijas pagal evangeliškosios teologijos studijų programą, galima dirbti dvasininkais /dvasininkėmis tradicinių konfesijų protestantiškos krypties bažnyčiose bei vadovaujančiais specialistais, konsultantais ir patarėjais šių bažnyčių administracinėse, sielovadinėse, švietimo ir socialinėse tarnybose, valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose, kurių veikla susijusi su dvasine pagalba, dvasinėmis krizėmis ir prevencinėmis sielovadinėmis situacijomis, dvasinio paveldo tyrimais ir jo sklaida. Studijas galima tęsti magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, dvasingumas, gebėjimas skleisti pasaulyje tikėjimą, atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su savo kolegomis, tikinčiaisiais ir kitais žmonėmis, gebėti organizuoti ir planuoti savo darbą. 
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų