Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinio darbo organizatorius

Pavadinimas anglų kalba

Social work organizer

Kodas

263513

Pogrupio pavadinimas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

Pogrupio kodas

2635

Pogrupio aprašymas

Socialiniai darbuotojai ir konsultantai konsultuoja su socialiniais ir asmeniniais sunkumais susidūrusius asmenis, šeimas, grupes, bendruomenes ir organizacijas, padeda jiems orientuotis. Jie padeda lavinti įgūdžius ir naudoti išteklius, paramos paslaugas, prireikus susidoroti su nedarbo, skurdo, negalios, priklausomybės, kriminalinėmis, nusikalstamo elgesio, vedybinėmis ir kitomis problemomis. Atliekamos užduotys:

 • pokalbiai su atskirais klientais, šeimomis ar grupėmis, siekiant įvertinti jų situaciją ir problemas, nustatyti reikiamų paslaugų tipus;
 • kliento padėties analizavimas ir alternatyvių problemų sprendimo būdų pateikimas;
 • atvejų duomenų ar ataskaitų pateikimas teismams ar atliekant procesinius veiksmus;
 • konsultavimo, gydymo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat grupinių seansų rengimas, siekiant padėti klientams lavinti įgūdžius ir ugdyti įžvalgas, kurių reikia jų socialinėms ir asmeninėms problemoms tvarkyti ir spręsti;
 • pagalbos klientams programų planavimas ir įgyvendinimas, įskaitant poveikį krizės atveju ir nukreipimą į finansinę, teisinę pagalbą teikiančias, būstu aprūpinančias, gydymo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;
 • smurto ar nepriežiūros atvejų tyrimas ir veiksmai, skirti vaikams ir kitiems rizikos grupei priklausantiems asmenims apsaugoti;
 • darbas su nusikaltimus padariusiais asmenimis laisvės atėmimo vietose ir išėjus į laisvę, siekiant padėti integruotis į bendruomenę ir keisti požiūrį bei elgesį, kad jie pakartotinai nenusikalstų;
 • kalėjimų vadovų, lygtinio nuteisimo ir lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros tarnybų, padedančių nustatyti, ar nusikaltimą padariusiam asmeniui turėtų būti atimta laisvė, ar jis turėtų būti paleistas iš kalėjimo arba jam turėtų būti taikomos alternatyvios koreguojamosios priemonės ir kokiomis sąlygomis tai turėtų būti daroma, konsultavimas;
 • klientų grupių bendruomenėje gynėjo funkcijos atlikimas ir juos veikiančių problemų sprendimas;
 • prevencinių ir poveikio programų rengimas, siekiant tenkinti bendruomenės poreikius;
 • ryšių su kitomis socialinėmis, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant suteikti informaciją ir gauti bendrą klientų padėties ir pažangos įvertinimą.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti artimą socialinio darbuotojo kvalifikaciją, baigus kolegiją ar universitetą, vykdančius studijas pagal socialinio darbo studijų programas.

Socialinio darbuotojo profesija yra reglamentuojama (direktyva 2005/36/EB); socialinis darbuotojas turi turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą. Socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras. Žin., 2006, Nr. 43-1569„Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo", pakeitimai (žin., 2006, Nr. 91-3586, žin., 2006, Nr. 79-3123, žin., 2006, Nr. 86-3375, žin., 2007, Nr. 53-2065,žin., 2008, Nr. 55-2104,žin., 2008, Nr. 134-5219)

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):organizuoti socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimą, vykdyti prevencinę veiklą telkiant bendrai veiklai kitus specialistus ir bendruomenę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • seniūnijos gyventojų ir šeimų, kurioms teikiama socialinė pagalba ar parama periodiškas lankymas, neįgaliųjų, vienišų asmenų, nepasiturinčių šeimų ar asmenų socialinių problemų analizavimas, reikiamos pagalbos organizavimas bendradarbiaujant ir / ar tarpininkaujant tarp kitų institucijų;
 • asmens ar šeimos socialinių paslaugų poreikio, asmens nesavarankiškumo lygio vertinimas, asmens ar šeimos socialinės rizikos įvertinimas siekiant nustatyti būtinas ir tinkamiausias asmeniui ar šeimai socialines paslaugas;
 • socialinių paslaugų pagrįstumo vertinimas, reikiamų dokumentų rengimas, išvadų teikimas dėl socialinių paslaugų skyrimo;
 • seniūnijos gyventojų informavimas apie socialinės paramos būdus ir socialines paslaugas, asmenų pagal socialines grupes kartotekos sudarymas, socialinės globos reikalingų asmenų apskaitos tvarkymas ir kt.
Potencialūs darbdaviaiSocialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijos: socialinės rūpybos skyriai, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių žmonių dienos centrai, bendruomenės centrai, įvairios nevyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, modernios komunikacijos priemonės, interneto prieiga, socialinę apsaugą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.
Profesinės perspektyvosSiekiant būti socialinio darbo organizatoriumi galima studijuoti socialinį darbą koleginėse ar universitetinėse studijų programose. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei bendradarbiauti, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo darbą, lankstumas, gebėjimas spręsti problemas, konfliktus.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų