Nauja AIKOS svetainė pasiekiama adresu www.aikos2.smm.lt
Duomenys atnaujinti: 2014-10-31 Pagalba Spausdinti Grįžti į pradinį puslapį Išsiųsti laišką Svetainės medis Neįgaliesiems


Pradinis puslapis Pradinis puslapis Pradinis puslapis Atgal


Informacija apie programą

Rusų filologijos pedagogika ir tarpkultūrinė komunikacija

/Pedagogy of Russian Philology and Intercultural Communication/

Valst. kodas 612X13041
Naujasis valst. kodas 612X13041
Kodas pagal ISCED 51114
Lygmuo/tipas Universitetinės studijos
Studijų sritis
Studijų kryptis
Naujoji studijų sritis Socialinių mokslų studijų sritis
Naujoji studijų kryptis Pedagogika
Studijų krypties reglamentas
Švietimo sritis Mokytojų rengimas ir pedagogika
Švietimo posritis Bendrųjų dalykų mokytojų rengimas
Akreditavimo data, įsakymo numeris, tipas, pakartotinės akreditacijos terminas 2013-01-03 , SV6-1 , Akredituota iki , 2018-06-22
Profesinio rengimo standarto kodas ir pavadinimas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Minimalus laipsnis
Minimali kvalifikacija
Profesinė kvalifikacija
Profesinė kvalifikacija, suteikiama įstojusiesiems nuo 2010 m. Pedagogas
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis
Kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas įstojusiesiems nuo 2010 m. Dalyko pedagogikos, rusų filologijos bakalauras
Įgyjamas išsilavinimas
Leidimas dirbti konkretų darbą
Amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama)
Sveikatos reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama)
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2014, 240 kreditai, Nuolatinė, -
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2014, 240 kreditai, Ištęstinė, -
Mokymo kalbos lietuvių

Institucijos, kurios ruošia pagal šią programą, ir jose išduodami pažymėjimai

Institucijos, kurios ruošia pagal mokymo programas, kurių pavadinimas "Rusų filologijos pedagogika ir tarpkultūrinė komunikacija"

Visos šios programos specializacijos

Visų programų tuo pačiu pavadinimu specializacijų sąrašasAprašas rengiamas

  Studijų programos tikslas(-ai):
  1. Parengti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bei pedagogo kvalifikaciją įgijusius rusų filologijos bakalaurus, gebančius dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, bei savo veikloje taikyti šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas, sistemas ir technologijas planuojant, vykdant bei vertinant ugdymo(si) procesą nuolatinio tobulėjimo bei kaitos kontekste.
  2. Suteikti rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistui būtinų žinių, išugdyti gebėjimus ir kompetencijas, apimančias komunikacinius gebėjimus, kalbotyros ir literatūros mokslų pagrindus, supratimą apie rusų kalba kalbančių šalių literatūrą ir kultūrą, suvokimą apie taikomuosius rusų filologijos aspektus: vertimą, rusų kaip gimtosios arba svetimosios kalbos ir literatūros mokymą bei išugdyti specialistą, gebantį savarankiškai atlikti teorinius ir empirinius mokslinius tyrimus, taikyti filologines žinias ir naujausius filologinių tyrimų metodus, pristatyti tyrimų rezultatus raštu ir žodžiu ir panaudoti įgytas žinias antrosios ir trečiosios pakopų studijose.
  3. Suformuoti bendruosius universitetinių fundamentaliųjų teorinių ir praktinių dalykų pagrindus, išugdyti analitinį kritinį mąstymą, gebėjimus analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, kritiškai vertinti, priimti savarankiškus sprendimus ir juos viešai pristatyti.
  Studijų rezultatai:
  įvykdę studijų programą Rusų filologijos pedagogika ir tarpkultūrinė komunikacija absolventai:
  1. įgis Mokytojo profesijos kompetencijos apraše1 nurodytas bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas;
  2. gebės kūrybiškai taikyti teorines psichologijos, edukologijos, sveikatos ugdymo, rusų kalbos ir literatūros didaktikos žinias, suvoks šių žinių svarbą dalyko pedagogo darbe, gebės savarankiškai projektuoti savo profesinę karjerą;
  3. žinos pagrindinius kalbotyros (fonetikos, leksikologijos, morfologijos, žodžių darybos, sintaksės, teksto lingvistikos, stilistikos) terminus ir literatūrologijos mokslo sąvokas ir terminus, šių disciplinų struktūrines sudedamąsias dalis bei jų tarpusavio sąveiką, suvoks kalbą kaip sistemą, literatūrą kaip procesą, susipažins su kalbų klasifikacijomis, literatūros kryptimis ir raida, įvairiais filologiniais tyrimo metodais, gebės praktiškai taikyti įgytas žinias ir naujausius filologinių tyrimų metodus, gebės analizuoti rusų kalbą įvairiais struktūriniu, semantiniu ir komunikaciniu aspektais, gebės analizuoti ir vertinti gimtosios ir studijuojamos kalbos šalies kultūrą (tautosaką, etninę kultūrą, tradicijas, politinį ir ekonominį kontekstą), lyginti jas, siekti konstruktyvaus tarpkultūrinio dialogo;
  4. gebės pritaikyti įgytus įgūdžius analizuoti ir vertinti mokslinę bei grožinę literatūrą, svarbiausias kalbos ir literatūros problemas kitos kalbos ar kitos pakopos studijose;
  5. gebės bendrauti rusų kalba C1 lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);
  6. gebės aktyviai dalyvauti globalios žinių visuomenės gyvenime, būti atviru pasaulio, Europos ir Lietuvos kaitai, interpretuoti naujoves vertybiniu, etiniu, autentiškumo bei prasmės aspektais, būti pasirengusiam iššūkiams, dialogui, refleksijai;
  7. gebės panaudoti įgytus socialinius ir kultūrinius kitų šalių kultūrų pažinimo įgūdžius savo tautinės tapatybės formavimui ir suvokimui bei tolerancijos kitai kultūrai formavimui;
  8. gebės pritaikyti įgytus mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius: savarankiškai rinkti ir sisteminti informaciją, tinkamai pasirinkti informacijos šaltinius, kritiškai juos įvertinti ir praktiškai panaudoti, tinkamai formuluoti mokslinio tyrimo problemą, pasirinkti tyrimo metodus, parengti perspektyvinį tiriamojo darbo projektą, numatyti tyrimų eigą, pristatyti tyrimo rezultatus, argumentuotai išsakyti nuomonę pasinaudodamas įgyta pradine mokslinio tiriamojo bei profesinio filologinio (vertimo, redagavimo, referavimo) ir pedagoginio darbo patirtimi ir atsižvelgdamas į komunikacinę situaciją.
  9. Žinos bendrųjų universitetinių fundamentaliųjų teorinių ir praktinių dalykų pagrindus: žinos filosofijos teorijas ir išmanys filosofijos sąvokas, gebės kritiškai mąstyti; išmanys profesinės kalbos kultūros problemas, gebės analizuoti ir interpretuoti bei kurti įvairių tipų diskursus; iš(si)ugdys užsienio kalbos (anglų//prancūzų//vokiečių) komunikacines (lingvistines, sociolingvistines, pragmatines, kognityvines) kompetencijas, kurias galės pritaikyti praktinėje profesinėje ir neprofesinėje veikloje, savarankiškai tęsti lietuvių ir užsienio kalbų studijas.
  Mokymo ir mokymosi veiklos:
  Į studentus orientuotas mokymas, pagristas pagrindiniais studijų metodais: paskaitos (tradicinės, probleminės, diskusinės), akcentuojantys dėstytojo darbą; pratybos ir seminarai, pagrįstos užduotimis; diskusijos problemai spręsti sudarytoje grupėje, pagrįstas problemų sprendimu; individualių ir grupėse pranešimų rengimas, pagrįstas grupiniu darbu; kolegialus vertinimas arba recenzavimas, grindžiamas įžvalgomis; studento savarankiškas darbas: rašto užduotys; mokslinio tiriamojo darbo projektai, pagrįsti moksliniais tyrimais; informacinių technologijų taikymas; pedagoginės praktikos (vidurinėje mokykloje, gimnazijoje),mokymasis darbo vietoje.
  Studijų rezultatų vertinimo būdai:
  Dešimtbalė kaupiamoji vertinimo schema. Situacinis – pozityvus pasiekimų vertinimas per seminarus, konsultacijas. Baigiamasis – egzaminas raštu ir žodžiu. Atsakymų sudėtingumas vertinamas taikant SOLO taksonomiją. Savarankiškos teorinės studijos vertinamos pristačius darbą. Atsakymai žodžiu, statistinės analizės, interpretacijos, apžvalgos vertinimas. Inscenizuotos pamokos/ar papildomo ugdymo renginio fragmento parengimo ir pravedimo, refleksijos vertinimas, praktikos aplankas. Frontali žodinė, individuali žodinė apklausa; įprasti, interaktyvūs, mokomieji ir savitikros testai; kontroliniai darbai; pristatymai (pranešimai, pasisakymai, rašto darbai); pateiktys dalyko tematika, teminiai diskusiniai pranešimai, tiriamosios individualios ir grupinės užduotys, projektai, pasiekimų aplankalas; mini konferencijos, esė, bakalauro baigiamasis darbas ir jo viešas gynimas.
  
  Specializacijos:
  -
  Studento pasirinkimai:
  Galima pasirinkti tos pačios krypties studijų dalykus (nemažiau kaip 27 ECTS, APD nemažiau kaip 9 ECTS)
  Studijų programos skiriamieji bruožai:
  Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį; galima pasirinkti tos pačios krypties studijų dalykus, iš kurių siūloma rinktis baigusiems mokyklas rusų dėstomąja kalba ir norintiems dirbti mokyklose rusų dėstomąja kalba bei dalykus, iš kurių siūloma rinktis baigusiems mokyklas ne rusų dėstomąja kalba ir norintiems dirbti mokyklose ne rusų (lietuvių, lenkų) dėstomąja kalba. Pagrindinės studijų krypties dalykai dėstomi rusų kalba, gretutinių bei bendrųjų universitetinių studijų dalykai dėstomi lietuvių kalba.

Aprašas rengiamas

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas

  Profesinės veiklos galimybės:
  Baigusieji Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programą galės dirbti bendrojo lavinimo mokyklose gimtosios rusų kalbos ir literatūros ir negimtosios rusų kalbos mokytojo bei kitoje su ugdymu susijusioje veikloje.
  Tolesnių studijų galimybės:
  Baigusieji Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programą galės toliau studijuoti filologijos kripties arba kitų humanitarinių bei socialinių mokslų sričių magistrantūroje.

Aprašas rengiamas