Vykdomi AIKOS programinės įrangos atnaujinimo darbai (daugiau informacijos rasite čia)
Duomenys atnaujinti: 2014-10-24 Pagalba Spausdinti Grįžti į pradinį puslapį Išsiųsti laišką Svetainės medis Neįgaliesiems


Pradinis puslapis Pradinis puslapis Pradinis puslapis Atgal


Informacija apie programą

Energijos inžinerija ir planavimas

/Energy Engineering and Planning/

Valst. kodas 621E30003
Kodas pagal ISCED 51252
Lygmuo/tipas Universitetinės studijos
Studijų sritis Technologijos mokslų studijų sritis
Studijų kryptis Energijos inžinerija
Studijų krypties reglamentas
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis Elektra ir energija
Akreditavimo data, įsakymo numeris, tipas, pakartotinės akreditacijos terminas 2009-08-17 , 1-73 , Akredituota iki , 2015-08-17
Profesinio rengimo standarto kodas ir pavadinimas
Minimalus išsilavinimas Aukštasis išsilavinimas
Minimalus laipsnis
Minimali kvalifikacija
Profesinė kvalifikacija
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis Energijos inžinerijos magistras
Įgyjamas išsilavinimas
Leidimas dirbti konkretų darbą
Amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama)
Sveikatos reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama)
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2014, 112 kreditai, Nuolatinė, -
Mokymo kalbos lietuvių

Institucijos, kurios ruošia pagal šią programą, ir jose išduodami pažymėjimai

Institucijos, kurios ruošia pagal mokymo programas, kurių pavadinimas "Energijos inžinerija ir planavimas"

Visos šios programos specializacijos

Visų programų tuo pačiu pavadinimu specializacijų sąrašas  Būsimieji energijos inžinerijos magistrai studijuoja, kaip analizuojamos, modeliuojamos ir tiriamos aprūpinimo energija ir vartojimo sistemos, pritaikomos mokslo ir technologijų naujovės projektuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint tokias sistemas.
  Studentai atlieka pedagoginę ir mokslinės veiklos praktikas.
  Baigus energijos inžinerijos ir planavimo studijų programą studijas galima tęsti pagal energetikos ir termoinžinerijos mokslų krypties programas doktorantūroje.
  Energijos inžinerijos ir planavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti energijos inžinerijos magistrais.

  Programos tikslas - rengti specialistus, kurie įgiję žinių, studijuodami bakalauro ir magistrantūros dalykus, galėtų analizuoti, planuoti ir modeliuoti technines sistemas, tirti aprūpinimo energija ir vartojimo sistemas, jų įrenginius ir procesus, taikyti mokslo ir technologijų naujoves projektuojant, planuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint aukštu energijos transformavimo, vartojimo ir valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai pasižyminčias sistemas.
  Stojantysis turi turėti energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos arba energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
  Energijos inžinerijos ir planavimo programa turi dvi specializacijas: energijos inžineriją, skirtą kurti, projektuoti neatsinaujinančių ir atsinaujinančių išteklių kilmės energiją transformuojančias ir naudojančias sistemas ir energetikos planavimą, skirtą planuoti ir projektuoti teritorijų aprūpinimo energija sistemas.
  Magistrantūroje studijuojami universiteto nustatytas bendrasis dalykas (moksliniai tyrimai ir inovacijos), studijų krypties dalykai (termodinaminė analizė, energetikos ekonomika, energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė, pastato šilumos rėžimas, procesų ir sistemų integracija, pastatų energinis efektyvumas, energetinių sistemų plėtros galimybių studijos), specializacijų dalykai, du pasirenkamieji dalykai, priklausantys nuo specializacijos, ir vienas laisvai pasirenkamas.
  Energijos inžinerijos specializacijoje magistrantai turi du specializacijos dalykus (šilumos mainų modeliavimas, atsinaujinančios energijos sistemos), du pasirenkamus dalykus (optimizacijos teorija ir metodai arba baigtinių elementų metodai ir energijos poreikių vadyba arba cheminė termodinamika) ir vieną laisvai pasirenkamą dalyką.
  Energetikos planavimo specializacijoje magistrantai turi du specializacijos dalykus (darnus energetinis planavimas, energetinių sistemų analizė), du pasirenkamus (baigtiniai elementai termomechanikoje arba optimizacijos teorija ir metodai bei energijos poreikių vadyba arba pastatų ūkio valdymas) ir vieną laisvai pasirenkamą.
  Studentai atlieka pedagoginę ir mokslinės veiklos praktikas (antrasis semestras).
  Į studijų programą įeina keturių etapų magistro darbo modulis. Baigusiam asmeniui suteikiamas energijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
  Energijos inžinerijos ir planavimo studijų programą gali studijuoti asmenys, turintys energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
  Baigus energijos inžinerijos ir planavimo studijų programą studijas galima tęsti energetikos ir termoinžinerijos mokslų krypties doktorantūroje.

  Būsimieji energijos inžinerijos magistrai studijuoja mokslinius tyrimus ir inovacijas, termodinaminę analizę, energetikos ekonomiką, energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizę, pastato šilumos rėžimą, procesų ir sistemų integraciją, pastatų energinį efektyvumą, energetinių sistemų plėtros galimybių studijas ir pasirenkamus pagal specializacijas dalykus.
  Studentai atlieka pedagoginę ir mokslinės veiklos praktikas.
  Energijos inžinerijos ir planavimo studijų programa skirta asmenims, turintiems energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti energijos inžinerijos magistrais.

Kvalifikacijos aprašas

  Energijos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą energetikos srityje.
  Energijos inžinerijos magistras šiluminės ir atsinaujinančiosios energijos srityje turi gebėti planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, kvalifikuotai vertinti jų rezultatus, įvertinti energetinių sistemų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kitus kiekybinius ir kokybinius parametrus.
  Energijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitete.

  Energijos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą energetikos srityje.
  Asmuo, įgijęs energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
  - gebėti įvertinti su energijos inžinerija siejamų mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti energetinius įrenginius, sistemas, atlikti jų svarbiausių parametrų skaičiavimus, įvertinti tokių sistemų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kt. kokybinius parametrus;
  - žinoti energijos inžinerijos krypties mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo metodus;
  - mokėti atsakingai, savarankiškai, kruopščiai ir greitai dirbti, konstruktyviai bendrauti su kolegomis nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų grupėse, derinti technologines žinias ir įgūdžius su verslo, vadybos, humanitarinių mokslų žiniomis, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir ją perteikti žemesnių pakopų studentams bei kvalifikaciją keliantiems specialistams.
  Energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, kuriame vyksta studijos pagal energijos inžinerijos ir planavimo studijų programą.
  Norintiems siekti energijos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti energetikos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, energijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
  Įgiję energijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, valstybės ir savivaldos institucijose, projektavimo, konsultavimo, naudojimo ir priežiūros įmonėse, kurių veikla siejama su racionaliu, efektyviu, darniu energijos naudojimu.

  Asmuo, įgijęs energijos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi:
  - gebėti atlikti su energijos inžinerija siejamus tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti energetinius įrenginius, sistemas, skaičiuoti jų svarbiausius kiekybinius ir kokybinius parametrus;
  - žinoti energijos inžinerijos krypties mokslo tendencijas, problemas, jų sprendimo metodus;
  - mokėti atsakingai, savarankiškai ir kruopščiai dirbti, greitai, konstruktyviai bendrauti su kolegomis nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų grupėse, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.